Language of document :

Žaloba podaná 15. septembra 2017 – Európska komisia/Belgické kráľovstvo

(vec C-543/17)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: J. Hottiaux, L. Nicolae, G. von Rintelen, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaný: Belgické kráľovstvo

Návrhy žalobkyne

rozhodnúť, že Belgické kráľovstvo tým, že najneskôr do 1. januára 2016 neprijalo všetky zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na to, aby zabezpečilo súlad so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/61/EÚ z 15. mája 2014 o opatreniach na zníženie nákladov na zavedenie vysokorýchlostných elektronických komunikačných sietí (Ú. v. EÚ L 155, 2014, s. 1) alebo v každom prípade tým, že tieto opatrenia neoznámilo Komisii, nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z článku 13 tejto smernice,

uložiť Belgickému kráľovstvu v súlade s článkom 260 ods. 3 ZFEÚ povinnosť zaplatiť penále vo výške 54 639,36 eura denne odo dňa vyhlásenia rozsudku v tejto veci za nesplnenie povinnosti oznámiť opatrenia na prebratie smernice 2014/61/EÚ,

zaviazať Belgické kráľovstvo na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Na základe článku 13 smernice 2014/61/EÚ boli členské štáty povinné prijať vnútroštátne opatrenia na jej prebratie najneskôr do 1. januára 2016. Komisia sa domnieva, že Belgické kráľovstvo nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z tohto ustanovenia.

V svojej žalobe Komisia navrhuje, aby sa Belgickému kráľovstvu uložilo denné penále vo výške 54 639,36 eura.

____________