Language of document :

Talan väckt den 15 september 2017 – Europeiska kommissionen mot Konungariket Belgien

(Mål C-543/17)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: J. Hottiaux, L. Nicolae, G. von Rintelen)

Svarande: Konungariket Belgien

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

fastställa att Konungariket Belgien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 13 i Europaparlamentet och rådets direktiv 2014/61/EU av den 15 maj 2014 om åtgärder för att minska kostnaderna för utbyggnad av höghastighetsnät för elektronisk kommunikation (EUT L 155, s. 1) genom att inte, senast den 1 januari 2016, anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktivet, eller i vart fall genom att inte omedelbart underrätta kommissionen om sådana åtgärder,

förplikta Konungariket Belgien i enlighet med artikel 260.3 FEUF att betala ett löpande vite med 54 639,36 euro per dag från och med den dag då domen meddelas i förevarande mål, på grund av dess åsidosättande av skyldigheten att underrätta kommissionen om åtgärder för att införliva direktiv 2014/61/EU, och

förplikta Konungariket Belgien att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Medlemsstaterna skulle i enlighet med artikel 13 i direktiv 2014/61/EU fullgöra de nödvändiga åtgärderna senast den 1 januari 2016. Kommissionen anser att Konungariket Belgien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt denna bestämmelse.

Kommissionen föreslår att Konungariket Belgien ska åläggas att betala ett löpande vite med 54 639,36 euro per dag.

____________