Language of document :

Жалба, подадена на 7 септември 2017 г. от Mykola Yanovych Azarov срещу решението, постановено от Общия съд (шести състав) на 7 юли 2017 г. по дело T-215/15, M. Y. Azarov/Съвет на Европейския съюз

(Дело C-530/17 P)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Mykola Yanovych Azarov (представители: A. Egger и G. Lansky, адвокати)

Друга страна в производството: Съвет на Европейския съюз

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят моли

да се отмени решението на Общия съд от 7 юли 2017 г., дело T-215,

да се постанови окончателно решение по спора и да се отмени Решение (ОВППС) 2015/3641 на Съвета от 5 март 2015 година за изменение на Решение 2014/119/ОВППС относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на ситуацията в Украйна и Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/3572 на Съвета от 5 март 2015 година за прилагане на Регламент (ЕС) № 208/2014 относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на положението в Украйна, в частта, в която тези актове засягат жалбоподателя, и да се осъди Съвета да понесе разноските, свързани с производството пред Общия съд и пред Съда,

при условията на евентуалност спрямо предходното искане, да се върне делото за ново разглеждане от Общия съд, който да се произнесе, като се съобрази с даденото от Съда на ЕС решение на правните въпроси, и да не се произнася по съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Жалбоподателят излага следните основания:

1.    Общият съд нарушил член 296 ДФЕС и член 41 от Хартата на основните права, като приел, че Съветът правилно е обосновал ограничителните мерки. Съветът не бил изложил достатъчно специфичните и конкретните причини.

2.    Неправилно Общият съд приел, че Съветът не е нарушил основните права. Общият съд допуснал грешка при прилагане на правото при преценката на правото на собственост и свободата на стопанска инициатива. По-специално преценката, че мерките били подходящи и пропорционални, била неправилна. Освен това Общият съд допуснал процесуални нарушения и нарушил процесуални права.

3.    Общият съд неправилно приел, че Съветът не е злоупотребил с правото си на преценка. На първо място Общият съд не направил конкретна проверка по отношение на жалбоподателя. На второ място, Общият съд допуснал грешка при прилагане на правото като приел, че липсата на конкретни доказателства е ирелевантна.

4.    Неправилно Общият съд приел, че Съветът не е нарушил правото на добра администрация. Първо, изводите на Общия съд за задължението на Съвета за безпристрастност били неправилни. Второ, Общият съд пренебрегнал значението на задължението за надлежно установяване на фактите. Във връзка с това се изразявало и нарушението на процесуалните права на жалбоподателя.

Общият съд неправилно приел, че Съветът не е допуснал явна грешка в преценката. Първо, Общият съд пренебрегнал задължението си за проверка по отношение на обжалваните правни актове, като не проверил производството, което приключва с приемането на тези актове. Общият съд допуснал грешка при прилагане на правото като приел, че Съветът можел да се обоснове само на писмото от Украйна. По този начин Общият съд пренебрегнал задължението на Съвета да проведе допълнително разследване. Освен това Общият съд пренебрегнал значението на по-ранната практика на Съда относно ограничителните мерки. При това Общият съд се аргументирал до голяма степен чисто политически и не взел предвид значението на основните права в трета държава.

____________

1 ОВ L 62, 2015 г., стр. 25.

2 ОВ L 62, 2015 г., стр. 1.