Language of document :

Valitus, jonka Mykola Yanovych Azarov on tehnyt 7.9.2017 unionin yleisen tuomioistuimen (kuudes jaosto) asiassa T-215/15, Azarov v. neuvosto, 7.7.2017 antamasta tuomiosta

(Asia C-530/17 P)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Valittaja: Mykola Yanovych Azarov (edustajat: A. Egger ja G. Lansky, Rechtsanwälte)

Muu osapuoli: Euroopan unionin neuvosto

Vaatimukset

Valittaja vaatii, että unionin tuomioistuin

kumoaa unionin yleisen tuomioistuimen asiassa T-215/15 7.7.2017 antaman tuomion

ratkaisee oikeusriidan lopullisesti ja kumoaa Ukrainan tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston päätöksen 2014/119/YUTP muuttamisesta 5.3.2015 annetun neuvoston päätöksen (YUTP) 2015/3641 sekä Ukrainan tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 208/2014 täytäntöönpanosta 5.3.2015 annetun neuvoston täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 2015/3572 valittajaa koskevilta osin ja velvoittaa neuvoston maksamaan asian käsittelystä unionin yleisessä tuomioistuimessa ja unionin tuomioistuimessa aiheutuneet oikeudenkäyntikulut

tai toissijaisesti 2 kohdassa vaadittuun nähden palauttaa asian unionin yleiseen tuomioistuimeen, jotta asia ratkaistaan unionin tuomioistuimen tuomiossa esitetyn oikeudellisen arvion mukaisesti, ja määrää, että oikeudenkäyntikuluista päätetään myöhemmin.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valittaja vetoaa seuraaviin valitusperusteisiin:

1)    Unionin yleinen tuomioistuin rikkoi SEUT 296 artiklaa ja perusoikeuskirjan 41 artiklaa, kun se katsoi, ettei neuvosto tehnyt rajoittavista toimenpiteistä päättäessään oikeudellista virhettä. Neuvosto ei esittänyt riittävän täsmällisiä ja konkreettisia perusteluja.

2)    Unionin yleinen tuomioistuin teki virheen, kun se katsoi, ettei neuvosto loukannut perusoikeuksia. Unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen, kun se arvioi toimenpiteiden vaikutuksia omistusoikeuteen ja yrittämisvapauteen. Se teki oikeudellisen virheen erityisesti, kun se arvioi toimenpiteiden olevan asianmukaisia ja suhteellisuusperiaatteen mukaisia. Lisäksi unionin yleinen tuomioistuin teki menettelyvirheitä ja loukkasi menettelyllisiä oikeuksia.

3)    Unionin yleinen tuomioistuin teki virheen, kun se katsoi, ettei neuvosto käyttänyt väärin harkintavaltaansa. Unionin yleinen tuomioistuin ei ensinnäkään toteuttanut mitään valittajaa koskevia erityisiä tarkistuksia. Toiseksi unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen, kun se katsoi, ettei erityisten todisteiden puuttumisella ollut merkitystä.

4)    Unionin yleinen tuomioistuin teki virheen, kun se katsoi, ettei neuvosto loukannut hyvän hallinnon periaatetta. Ensinnäkin unionin yleisen tuomioistuimen toteamuksia neuvoston puolueettomuusvelvoitteesta rasittavat oikeudelliset virheet. Toiseksi unionin yleinen tuomioistuin tulkitsi virheellisesti tosiseikkojen huolellista määrittämistä koskevan velvoitteen laajuutta. Tässä yhteydessä loukattiin valittajan menettelyllisiä oikeuksia.

Unionin yleinen tuomioistuin teki virheen, kun se katsoi, ettei neuvosto tehnyt ilmeistä arviointivirhettä. Ensinnäkään unionin yleinen tuomioistuin ei noudattanut velvollisuuttaan valvoa riidanalaisen oikeustoimen laillisuutta, kun se ei tarkastanut menettelyä, jonka päätteeksi riidanalainen oikeustoimi tehtiin. Unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen, kun se katsoi, että ainoastaan neuvosto saattoi tukeutua Ukrainan lähettämään kirjeeseen. Unionin yleinen tuomioistuin laiminlöi tällöin velvoitettaan toteuttaa lisätutkimuksia. Unionin yleinen tuomioistuin jätti myös huomiotta unionin tuomioistuimen rajoittavia toimenpiteitä koskevan viimeaikaisen oikeuskäytännön. Lisäksi unionin yleisen tuomioistuimen perustelut ovat pitkälti poliittisia, ja se jättää huomiotta perusoikeudet kolmannessa valtiossa.

____________

1 EUVL L 62, s. 25.

2 EUVL L 62, s. 1.