Language of document :

Recurs introdus la 7 septembrie 2017 de Mykola Yanovych Azarov împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a șasea) din 7 iulie 2017 în cauza T-215/15, M. Y. Azarov/Consiliul Uniunii Europene

(Cauza C-530/17 P)

Limba de procedură: germana

Părțile

Recurent: Mykola Yanovych Azarov (reprezentanți: A. Egger și G. Lansky, avocați)

Cealaltă parte din procedură: Consiliul Uniunii Europene

Concluziile recurentului

Recurentul solicită Curții:

anularea Hotărârii Tribunalului din 7 iulie 2017 în cauza T-215/15;

soluționarea definitivă a litigiului de către Curte însăși prin anularea Deciziei (PESC) 2015/364 a Consiliului din 5 martie 2015 de modificare a Deciziei 2014/119/PESC privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Ucraina1 , precum și a Regulamentului (UE) 2015/357 al Consiliului din 5 martie 2015 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 208/2014 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Ucraina2 în măsura în care îl privesc pe recurent și prin obligarea Consiliului la plata cheltuielilor de judecată aferente procedurilor desfășurate în fața Curții și a Tribunalului;    

în mod subsidiar față de al doilea capăt de cerere, trimiterea cauzei pentru rejudecare în fața Tribunalului, care este ținut de aprecierea juridică din hotărârea Curții, și soluționarea aspectului privind cheltuielilor de judecată odată cu fondul.

Motivele și principalele Argumente

În susținerea recursului, recurentul invocă următoarele motive:

Tribunalul a încălcat articolul 296 TFUE, precum și articolul 41 din Carta drepturilor fundamentale atunci când a constatat că Consiliul și-a motivat măsurile restrictive fără a săvârși vreo eroare de drept. Consiliul nu și-a precizat motivele într-un mod suficient de specific și de concret.

Tribunalul a constatat în mod eronat că Consiliul nu a adus atinge drepturilor fundamentale. Tribunalul a apreciat în mod eronat atingerea adusă dreptului de proprietate și libertății de a desfășura o activitate comercială. În special, Tribunalul a statuat în mod eronat că măsurile sunt corespunzătoare și proporționale. În plus, Tribunalul a săvârșit erori de procedură și a adus atingere unor drepturi procedurale.

Tribunalul a constatat în mod eronat că Consiliul nu a săvârșit un abuz de putere. În primul rând, Tribunalul nu a efectuat nicio examinare concretă în ceea ce îl privește pe reclamant. În al doilea rând, Tribunalul a pornit în mod eronat de la principiul că lipsa de dovezi concrete este lipsită de relevanță.

Tribunalul a constatat în mod eronat că Consiliul nu a adus atingere principiului bunei administrări. În primul rând, considerațiile prezentate de Tribunal cu privire la obligația de imparțialitate a Consiliului sunt eronate. În al doilea rând, Tribunalul nu respectă conținutul obligației de a stabili cu grijă faptele. În această privință, trebuie să se constate de asemenea o atingere adusă drepturilor procedurale ale reclamantului.

Tribunalul a constatat în mod eronat că Consiliul nu a săvârșit nicio „eroare vădită de apreciere”. În primul rând, Tribunalul nu și-a îndeplinit obligația de control în ceea ce privește actul atacat, omițând să examineze procedura care a condus la adoptarea acestuia. Tribunalul a constatat în mod eronat că Consiliul se putea întemeia doar pe un înscris din partea Ucrainei. Tribunalul nu a ținut seama de obligația Consiliului de a efectua investigații suplimentare. În plus, Tribunal nu a ținut seama de conținutul jurisprudenței recente a Curții privind măsurile restrictive. Pe de altă parte, argumentația Tribunalului este în mare parte doar de natură politică și nu ține seama de importanța drepturilor fundamentale într-un stat terț.

____________

1 JO 2015, L 62, p. 25.

2 JO 2015, L 62, p. 1.