Language of document :

Pritožba, ki jo je Mykola Yanovych Azarov vložil 7. septembra 2017 zoper sodbo Splošnega sodišča (šesti senat) z dne 7. julija 2017 v zadevi T-215/15, M. Y. Azarov/Svet Evropske unije

(Zadeva C-530/17 P)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Pritožnik: Mykola Yanovych Azarov (zastopnika: A. Egger in G. Lansky, odvetnika)

Druga stranka v postopku: Svet Evropske unije

Predlogi

Pritožnik Sodišču predlaga, naj:

sodbo Splošnega sodišča z dne 7. julija 2017 v zadevi T-215/15 razveljavi;

o sporu samo dokončno odloči tako, da Sklep Sveta (SZVP) 2015/3641 z dne 5. marca 2015 o spremembi Sklepa 2014/119/SZVP o omejevalnih ukrepih proti določenim osebam, subjektom in organom zaradi razmer v Ukrajini in Izvedbeno uredbo Sveta (EU) 2015/3572 z dne 5. marca 2015 o izvajanju Uredbe (EU) št. 208/2014 o omejevalnih ukrepih proti določenim osebam, subjektom in organom zaradi razmer v Ukrajini razglasi za nična v delu, v katerem se nanašata na pritožnika, ter Svetu naloži plačilo stroškov postopkov pred Splošnim sodiščem in Sodiščem;    

podredno glede na predlog iz točke 2, zadevo vrne v razsojanje Splošnemu sodišču ob vezavi na pravno presojo v sodbi Sodišča in pridrži odločitev o stroških.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožnik navaja te pritožbene razloge:

Splošno sodišče naj bi s tem, da je ugotovilo, da Svet pri obrazložitvi omejevalnih ukrepov ni napačno uporabil prava, kršil člen 296 PDEU in člen 41 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah. Svet naj razlogov ne bi pojasnil dovolj specifično in konkretno.

Splošno sodišče naj bi napačno ugotovilo, da Svet ni kršil temeljnih pravic. Splošno sodišče naj bi pri presoji posega v lastninsko pravico in svobodo gospodarske pobude napačno uporabilo pravo. Poleg tega naj bi Splošno sodišče kršilo postopek in postopkovne pravice.

Splošno sodišče naj bi napačno ugotovilo, da Svet ni zlorabil pooblastil. Prvič, Splošno sodišče naj ne bi izvedlo konkretne presoje v zvezi s tožečo stranko. Drugič, Splošno sodišče naj bi s tem, da je predpostavilo, da neobstoj konkretnih dokazov ni upošteven, napačno uporabilo pravo.

Splošno sodišče naj bi napačno ugotovilo, da Svet ni kršil pravice do dobrega upravljanja. Prvič, Splošno sodišče naj bi pri preudarkih v zvezi z obveznostjo nepristranskosti Sveta napačno uporabilo pravo. Drugič, Splošno sodišče naj ne bi upoštevalo obsega obveznosti skrbne preiskave. V zvezi s tem so bile poleg tega kršene postopkovne pravice tožeče stranke.

Splošno sodišče naj bi napačno ugotovilo, da Svet ni storil nobene „očitne napake pri presoji“. Prvič, Splošno sodišče naj s tem, da ni preverilo postopka, v katerem sta bila sprejeta izpodbijana akta, ne bi izpolnilo svoje obveznosti nadzora v zvezi z izpodbijanima aktoma. Splošno sodišče naj bi pri ugotovitvi, da se je Svet lahko oprl zgolj na nek dopis Ukrajine, napačno uporabilo pravo. Splošno sodišče naj s tem ne bi upoštevalo obveznosti Sveta, da izvede dodatne preiskave. Poleg tega naj Splošno sodišče ne bi upoštevalo obsega nedavne sodne prakse Sodišča v zvezi z omejevalnimi ukrepi. Splošno sodišče naj bi prav tako v veliki meri navedlo povsem politično utemeljitev in naj ne bi upoštevalo pomena temeljnih pravic v tretji državi.

____________

1 UL 2015, L 62, str. 25.

2 UL 2015, L 62, str. 1.