Language of document :

Преюдициално запитване от Arbeidshof te Antwerpen (Белгия), постъпило на 21 август 2017 г. — Christa Plessers/PREFACO NV, Belgische Staat

(Дело C-509/17)

Език на производството: нидерландски

Запитваща юрисдикция

Arbeidshof te Antwerpen

Страни в главното производство

Въззивник: Christa Plessers

Въззиваеми: PREFACO NV, Belgische Staat

Преюдициални въпроси

Съвместимо ли е правото на приобретателя на предприятие да извърши подбор съгласно член 61, параграф 4 (понастоящем член 61, параграф 3) от белгийския Закон от 31 януари 2009 г. за приемствеността на предприятията (наричан по-нататък WCO), намиращ се в дял 4, глава 4 от същия закон, който дял урежда производството по „[с]ъдебно преструктуриране чрез прехвърляне предприятието под надзора на съда“, с Директива 2001/23/ЕО1 относно сближаването на законодателствата на държавите членки във връзка с гарантирането на правата на работниците и служителите при прехвърляне на предприятия, стопански дейности или части от предприятия или стопански дейности, и по-специално с членове 3 и 5 от тази директива, когато това производство по „[с]ъдебно преструктуриране чрез прехвърляне предприятието под надзора на съда“ е с цел запазване на целостта или на част от предприятието на прехвърлителя или на неговата дейност?

____________

1     Директива на Съвета от 12 март 2001 г. (ОВ L 82, 2001 г., стр. 16; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 6, стр. 20).