Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Arbeidshof Antwerpen (Belgia) on esittänyt 21.8.2017 – Christa Plessers v. Prefaco NV ja Belgian valtio

(Asia C-509/17)

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Arbeidshof Antwerpen

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Christa Plessers

Vastapuolet: Prefaco NV ja Belgian valtio

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko valintaoikeus, joka luovutuksensaajalle annetaan yritysten liiketoiminnan jatkamisesta 31.1.2009 annetun Belgian lain 61 §:n 4 momentissa (nyttemmin 61 §:n 3 momentti) – joka on osa kyseisen lain 4 osaston 4 lukua, jossa säännellään ”tuomioistuimen valvonnassa tapahtuvalla luovutuksella toteutettavaa oikeudellista uudelleenjärjestelyä” – siltä osin kuin kyseisen ”tuomioistuimen valvonnassa tapahtuvalla luovutuksella toteutettavan oikeudellisen uudelleenjärjestelyn” tarkoituksena on luovuttajan tai sen toimintojen jatkaminen kokonaisuudessaan tai osittain, yhteensopiva työntekijöiden oikeuksien turvaamista yrityksen tai liikkeen taikka yritys- tai liiketoiminnan osan luovutuksen yhteydessä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin 2001/23/EY,1 erityisesti sen 3 ja 5 artiklan, kanssa?

____________

1 12.3.2001 annettu neuvoston direktiivi 2001/23/EY (EYVL 2001, L 82, s. 16).