Language of document :

2017 m. rugpjūčio 21 d. Arbeidshof te Antwerpen (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Christa Plessers / PREFACO NV, Belgische Staat

(Byla C-509/17)

Proceso kalba: nyderlandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Arbeidshof te Antwerpen

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantė: Christa Plessers

Kitos apeliacinio proceso šalys: PREFACO NV, Belgische Staat

Prejudicinis klausimas

Ar perėmėjo teisė pasirinkti, įtvirtinta 2009 m. sausio 31 d. Belgijos įstatymo dėl įmonių veiklos tęstinumo (WCO įstatymas) 61 straipsnio 4 dalyje (dabar – 61 straipsnio 3 dalis) – kuri yra dalis šio įstatymo 4 skyriaus 4 antraštinės dalies, kuria reglamentuojamas „teisminis reorganizavimas perduodant su teismo priežiūra“ – suderinama su Europos direktyva 2001/23/EB1 dėl valstybių narių įstatymų, skirtų darbuotojų teisių apsaugai įmonių, verslo arba įmonių ar verslo dalių perdavimo atveju, suderinimo, konkrečiai su šios direktyvos 3 ir 5 straipsniais, jeigu šis „teisminis reorganizavimas perduodant su teismo priežiūra“ įvyko siekiant išsaugoti visą ar dalį perdavėjo įmonės ar jo veiklos?

____________

1 2001 m. kovo 12 d. Tarybos direktyva 2001/23/EB dėl valstybių narių įstatymų, skirtų darbuotojų teisių apsaugai įmonių, verslo arba įmonių ar verslo dalių perdavimo atveju, suderinimo (OL L 82, 2001, p. 16; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 4 t., p. 98).