Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Arbeidshof te Antwerpen (Belgicko) 21. augusta 2017 – Christa Plessers/PREFACO NV, Belgické kráľovstvo

(vec C-509/17)

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Arbeidshof te Antwerpen

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľka: Christa Plessers

Druhí účastníci konania: PREFACO NV, Belgické kráľovstvo

Prejudiciálna otázka

Je právo voľby nadobúdateľa, ktoré upravuje článok 61 § 4 (teraz článok 61 § 3) belgického zákona z 31. januára 2009 o zachovaní podnikov (zákon WCO), ktorý patrí do oddielu 4 kapitoly 4 tohto zákona, a ktorý upravuje „súdnu reorganizáciu na základe prevodu pod dohľadom súdu“, zlučiteľné so smernicou Rady 2001/23/ES z 12. marca 2001 o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa zachovania práv zamestnancov pri prevodoch podnikov, závodov alebo častí podnikov alebo závodov1 , najmä s článkami 3 a 5 tejto smernice, pokiaľ sa taká „súdna reorganizácia na základe prevodu pod dohľadom súdu“ uskutočnila so zreteľom na zachovanie celého podniku prevádzateľa alebo jeho časti, resp. jeho činností?

____________

1 Smernica Rady 2001/23/ES z 12. marca 2001, Ú. v. ES L 82, 2001, s. 16; Mim. vyd. 05/004, s. 98.