Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovinsko) 4. septembra 2017 – Milan Božičevič Ježovnik/Slovinská republika

(vec C-528/17)

Jazyk konania: slovinčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Sťažovateľ: Milan Božičevič Ježovnik

Odporkyňa: Slovinská republika

Prejudiciálne otázky

Je dovozca (deklarant), ktorý v čase dovozu žiada o oslobodenie od zaplatenia DPH (dovoz podľa režimu 42), z dôvodu, že tovar je určený na dodanie do iného členského štátu, zodpovedný za zaplatenie DPH (ak sa následne zistí, že nesplnil podmienky nevyhnutné na oslobodenie od dane), rovnako, ako zodpovedá za zaplatenie colného dlhu?

V prípade zápornej odpovede, je zodpovednosť dovozcu (deklaranta) rovnaká ako zodpovednosť zdaniteľnej osoby vykonávajúcej dodanie tovaru v rámci Spoločenstva, ktoré je oslobodené od dane na základe článku 138 ods. 1 smernice o DPH?

Má sa v naposledy uvedenom prípade hodnotiť subjektívna stránka konania dovozcu (deklaranta) zameraná na zneužitie systému DPH inak, než v prípade dodania tovaru v rámci Spoločenstva podľa článku 138 ods. 1 smernice o DPH? Má byť toto hodnotenie miernejšie, a to s ohľadom na skutočnosť, že na oslobodenie od zaplatenia DPH treba v colnom režime 42 predbežné schválenie colného orgánu, alebo má byť prísnejšie, keďže ide o transakcie súvisiace s prvým vstupom tovaru pochádzajúceho z tretích krajín na vnútorný trh Európskej únie?

____________