Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovenien) den 4 september 2017 – Milan Božičevič Ježovnik mot Republiken Slovenien

(Mål C-528/17)

Rättegångsspråk: slovenska

Hänskjutande domstol

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Milan Božičevič Ježovnik

Motpart: Republiken Slovenien

Tolkningsfrågor

Har den importör (deklarant) som vid importtillfället ansöker om undantag från mervärdesskatteplikt (import enligt tullförfarande 42) på grund av att varorna är avsedda att levereras till en annan medlemsstat skyldighet att betala mervärdesskatt (om det senare fastslås att villkoren för undantag inte är uppfyllda) på samma sätt som han har skyldighet att betala tull?

Om frågan besvaras nekande, har då importören (deklaranten) samma skyldighet som en beskattningsbar person som utför en gemenskapsintern leverans av varor som är undantagen från mervärdesskatteplikt enligt artikel 138.1 i mervärdesskattedirektivet?

Skadet subjektiva rekvisit som avser importören (deklaranten) och som består i en avsikt att missbruka mervärdesskattelagstiftningen i det sistnämnda fallet då bedömas på ett annat sätt än vid en gemenskapsintern leverans av varor enligt artikel 138.1 i mervärdesskattedirektivet? Ska denna bedömning då vara mer tillåtande mot bakgrund av att undantag från mervärdesskatteplikt enligt tullförfarande 42 först ska beviljas av tullmyndigheten, eller ska den vara mer restriktiv eftersom det rör sig om transaktioner som är kopplade till den första importen till Europeiska unionens inre marknad av varor från tredjeländer?

____________