Language of document :

Жалба, подадена на 13 септември 2017 г. от Talanton AE – Symvouleftiki-Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon срещу решението, постановено от Общия съд (седми състав) на 13 юли 2017 г. по дело T-65/15, Talanton AE/Европейска комисия

(Дело C-539/17 P)

Език на производството: гръцки

Страни

Жалбоподател: Talanton AE – Symvouleftiki-Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon (представител: K. Damis, dikigoros)

Друга страна в производството: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Да отмени изцяло решението на Общия съд на Европейския съюз от 13 юли 2017 г., дело Τ-65/15, Talanton AE – Symvouleftiki-Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon/Европейска комисия,

Да уважи жалбата, подадена от посоченото по-горе дружество на 6 февруари 2015 г.,

Да отхвърли насрещната жалба, подадена от Комисията,

Да осъди Комисията да заплати направените от жалбоподателя разноски в производството по обжалване.

Основания и основни доводи

Неправилно прилагане на принципа на добросъвестност при изпълнението на спорния договор – нарушение на разпоредбите в областта на възлагането на подизпълнители съгласно действащия финансов регламент.

Общият съд неправилно е изтълкувал член 1134 от белгийския Граждански кодекс, що се отнася до прилагането на принципа на добросъвестност при изпълнението на договора.

Общият съд неправилно е изтълкувал разпоредбите в областта на възлагането на подизпълнители, закрепени в член 130 и сл. от Регламент (ЕС) № 2342/2002 и договорните клаузи I.II.2.4 и II.13.1, съдържащи се в подписаното рамково споразумение с номер FP7/2009/1.

Неправилно тълкуване и прилагане на договорна клауза и явно неправилна преценка на доказателствата - Общият съд неправилно тълкува клауза II.22, Проверки и счетоводни ревизии, предвидени в приложение II от подписаното споразумение, като неправилно отхвърля жалбите на жалбоподателя/касатора.

Явно неправилна преценка на доказателствата и необоснованост на мотивите

Общият съд е допуснал грешка като явно е изопачил основни доказателства, представени от жалбоподателя и допуснати от ответника.

____________