Language of document :

Appel iværksat den 13. september 2017 af Talanton AE – Symvouleftiki-Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon til prøvelse af dom afsagt af Retten (Syvende Afdeling) den 13. juli 2017 i sag T-65/15, Talanton AE mod Europa-Kommissionen

(Sag C-539/17 P)

Processprog: græsk

Parter

Appellant: Talanton AE – Symvouleftiki-Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon (ved dikigoros K. Damis)

Den anden part i appelsagen: Europa-Kommissionen

Appellanten har nedlagt følgende påstande

Dom afsagt af Den Europæiske Unions Ret den 13. juli 2017 i sag T-65/15, Talanton AE – Symvouleftiki-Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon mod Europa-Kommissionen, ophæves i sin helhed.

Ovennævnte selskab gives medhold i søgsmålet anlagt den 6. februar 2015.

Kommissionens modkrav forkastes.

Kommissionen tilpligtes at betale appellantens sagsomkostninger.

Anbringender og væsentligste argumenter

1)    Urigtig anvendelse af princippet om, at den omhandlede kontrakt skal gennemføres i god tro – tilsidesættelse af bestemmelserne om underentreprise i den gældende finansforordning

Retten foretog en fejlagtig fortolkning af artikel 1134 i den belgiske borgerlige lovbog i forbindelse med anvendelsen af princippet om, at kontrakten skal gennemføres i god tro.

Retten foretog en fejlagtig fortolkning af de bestemmelser om underentreprise, som findes i artikel 130 ff. i forordning (EU) nr. 2342/2002 og i kontraktvilkårene I.II.2.4 og II.13.1 i den indgåede rammeaftale nr. FP7/2009/1.

2)    Fejlagtig fortolkning og anvendelse af et kontraktvilkår og åbenbart urigtig vurdering af beviserne

Retten fortolkede vilkår II.22 »Kontroller og revisioner« i bilag II til den indgåede aftale forkert, idet den fejlagtigt forkastede sagsøgerens/appellantens påstande vedrørende dette punkt.

3)    Åbenbart urigtig vurdering af beviserne og manglende begrundelse

Retten begik en fejl, idet den foretog en urigtig gengivelse af de hovedbeviser, som var fremlagt af appellanten og godkendt af indstævnte.

____________