Language of document :

Odvolanie podané 13. septembra 2017: Talanton AE – Symvouleftiki-Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon proti rozsudku Všeobecného súdu (siedma komora) z 13. júla 2017 vo veci T-65/15, Talanton AE/Európska komisia

(vec C-539/17 P)

Jazyk konania: gréčtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Talanton AE – Symvouleftiki-Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon (v zastúpení: K. Damis, dikigoros)

Ďalší účastník konania: Európska komisia

Návrhy odvolateľky

zrušiť v celom rozsahu rozsudok Všeobecného súdu Európskej únie vyhlásený 13. júla 2017 vo veci T-65/15, Talanton AE – Symvouleftiki-Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon/ Európska komisia,

vyhovieť žalobe vyššie uvedenej spoločnosti zo 6. februára 2015,

zamietnuť protinávrh Komisie,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania, ktoré vznikli odvolateľke.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Nesprávne uplatnenie zásadu dobrej viery pri výkone dotknutej zmluvy – Porušenie ustanovení týkajúcich sa subdodávateľských zmlúv uvedených v uplatniteľnom finančnom nariadení.

Všeobecný súd uskutočnil nesprávnu analýzu článku 1134 belgického občianskeho zákonníka, pokiaľ ide o uplatnenie zásady dobrej viery pri výkone zmluvy.

Všeobecný súd nesprávne vykladal ustanovenia týkajúce sa subdodávateľských zmlúv uvedené v článku 130 a nasl. nariadenia (EÚ) č. 2342/2002 a zmluvné ustanovenia I.II.2.4 a II.13.1 rámcovej zmluvy uzavretej pod č. FP7/2009/1.

Nesprávny výklad a uplatnenie zmluvného ustanovenia a zjavne nesprávne posúdenie dôkazov.

Všeobecný súd nesprávne vykladal ustanovenie II.22 „Účtovné kontroly a audity“ prílohy II uzavretej zmluvy tým, že neoprávnene neprijal návrhy žalobkyne/odvolateľky predložené v tejto súvislosti.

3.    Zjavne nesprávne posúdenie dôkazov a nedostatok odôvodnenia

Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho posúdenia tým, že zjavne skreslil dôkazy, ktoré predložila odvolateľka a ktoré ďalší účastník konania prijal.

____________