Language of document :

Överklagande ingett den 13 september 2017 av Talanton AE – Symvouleftiki-Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon av den dom som tribunalen (sjunde avdelningen) meddelade den 13 juli 2017 i mål T-65/15, Talanton AE mot Europeiska kommissionen

(Mål C-539/17 P)

Rättegångsspråk: grekiska

Parter

Klagande: Talanton AE – Symvouleftiki-Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon (ombud: K. Damis, dikigoros)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva den dom som Europeiska unionens tribunal meddelade den 13 juli 2017 i mål T-65/15, Talanton AE - Symvouleftiki-Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon mot Europeiska kommissionen,

bifalla Talanton AE:s ansökan av den 6 februari 2015,

ogilla kommissionens genkäromål, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Felaktig tillämpning av principen om god tro vid genomförandet av avtalet i fråga – Åsidosättande av de bestämmelser rörande underleverantörer som återfinns i tillämplig budgetförordning:

Tribunalen gjorde en felaktig tolkning av artikel 1134 i belgiska civillagen vid tillämpningen av principen om god tro vid genomförande av avtal.

Tribunalen gjorde en felaktig tolkning av de bestämmelser rörande underleverantörer som återfinns i artikel 130 och följande artiklar i förordning (EU) nr 2342/2002 och i avtalsvillkoren I.II.2.4 och II.13.1 i det ramavtal som ingåtts under nr FP7/2009/1.

Felaktig tolkning och tillämpning av ett avtalsvillkor och uppenbart felaktig bedömning av bevisning:

Tribunalen gjorde en felaktig tolkning av avtalsvillkor II.22 ”Kontroller och revision” i bilaga II till det avtal som ingåtts genom att felaktigt ha avslagit de ansökningar som klaganden gjort i detta avseende.

Uppenbart felaktig bedömning av bevisningen och bristande motivering:

Tribunalen gjorde en uppenbart felaktig bedömning av den bevisning som klaganden åberopat och svaranden vitsordat.

____________