Language of document :

Преюдициално запитване от Okresný súd Bratislava II (Словакия), постъпило на 22 август 2017 г. — Наказателно производство срещу ML

(Дело C-510/17)

Език на производството: словашки

Запитваща юрисдикция

Okresný súd Bratislava II

Страна в главното производство

ML

Преюдициални въпроси

В съответствие ли е с член 4 от Директива 2012/13/ЕС1 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 година относно правото на информация в наказателното производство (наричана по-нататък „Директива 2012/13/ЕС“), с член 8, параграф 2 от Директива 2012/13/ЕС, с правото на свобода и сигурност по член 6 от Хартата на основните права на Европейския съюз, с правото на защита по член 48, параграф 2 от Хартата на основните права на Европейския съюз и с правото на справедлив съдебен процес по член 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз, обстоятелството, че по време на задържането националните органи не предоставят на арестуваното лице в писмена форма цялата (пълна) информация по смисъла на член 4 от Директива 2012/13/ЕС (по-специално правото на достъп до документите по делото), нито позволяват да се възрази срещу липсата на такава информация по смисъла на член 8, параграф 2 от Директива 2012/13/ЕС? При отрицателен отговор на този въпрос, оказва ли влияние това нарушение на правото на Европейския съюз, в която и да фаза от наказателното производство, върху законосъобразността на лишаването от лична свобода посредством арест или мярка за неотклонение задържане под стража, както и върху удължаването на срока на тази мярка, предвид член 6 от Хартата на основните права на Европейския съюз и член 5, параграф 1, буква в) от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи? От значение ли е за отговора на предходните въпроси фактът, че арестуваното лице е било обвинено в тежко престъпление, за което националната правна уредба предвижда наказание лишаване от свобода не по-малко от 15 години?

В съответствие ли е с член 4 от Рамково решение 2004/757/ПВР2 на Съвета от 25 октомври 2004 година за установяване на минималните разпоредби относно съставните елементи на наказуемите деяния и прилаганите наказания в областта на трафика на наркотици, с принципа на лоялно сътрудничество по член 4, параграф 3 от Договора за Европейския съюз и по член 267 от Договора за функционирането на Европейския съюз, с членове 82 и 83 от Договора за функционирането на Европейския съюз, с правото на справедлив съдебен процес по член 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз, с принципа на съразмерност на наказанията, установен в член 49, параграф 3 от Хартата на основните права на Европейския съюз, както и с принципите на пропорционалност, на единство, на ефективност и на предимство на правото на Съюза, национална разпоредба — като член 172, параграф 3 от словашкия наказателен кодекс, който санкционира незаконния трафик на наркотици — която не позволява на съда да наложи наказание лишаване от свобода за срок по-кратък от 15 години, без възможност да се приложи принципът на индивидуализация на наказанието? От значение ли е за отговора на този въпрос фактът, че незаконният трафик на наркотици не е извършен от престъпна организация по смисъла на правото на Европейския съюз? Има ли понятието „престъпна организация“ по член 1 от Рамково решение 2008/841/ПВР на Съвета от 24 октомври 2008 година относно борбата с организираната престъпност самостоятелно значение с оглед на установената практика на Съда относно изискванията за еднакво прилагане на правото на Съюза?

____________

1 ОВ L 142, 2012 г., стр. 1.

2 ОВ L 335, 2004 г., стр. 8; Специално издание на български език, 2007 г., глава 19, том 7, стр. 66.