Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Okresným súdem Bratislava II (Slovensko) dne 22. srpna 2017 – trestní řízení proti ML

(Věc C-510/17)

Jednací jazyk: slovenština

Předkládající soud

Okresný súd Bratislava II

Osoba, proti které je vedeno trestní řízení před předkládajícím soudem

ML

Předběžné otázky

Je v souladu s ustanovením článku 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/13/EU1 ze dne 22. května 2012 o právu na informace v trestním řízení (dále jen „směrnice 2012/13/EU“), čl. 8 odst. 2 směrnice 2012/13/EU, právem na svobodu a bezpečnost podle článku 6 Listiny základních práv Evropské unie, právem na obhajobu podle čl. 48 odst. 2 Listiny základních práv Evropské unie a právem na spravedlivý proces podle článku 47 Listiny základních práv Evropské unie takový postup vnitrostátních orgánů, který zadržené osobě během doby zadržení nezpřístupní v písemné podobě veškeré (tj. kompletní) informace ve smyslu ustanovení čl. 4 odst. 2 směrnice 2012/13/EU (a to především právo na přístup k materiálům k případu), ani neumožní napadnout neposkytnutí veškerých informací ve smyslu čl. 8 odst. 2 směrnice 2012/13/EU? V případě záporné odpovědi na tuto otázku, má toto porušení práva Evropské unie vliv na zákonnost omezení osobní svobody vzetím zadržené osoby do vazby, jakož i její další trvání v jakémkoli stadiu trestního řízení s ohledem na článek 6 Listiny základních práv Evropské unie a čl. 5 odst. 4 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod? Má okolnost, že zadržená osoba je obviněna ze závažného trestného činu, za který vnitrostátní právní úprava ukládá trest odnětí svobody v minimální spodní sazbě 15 let, vliv na odpověď na předchozí otázky?

Je v souladu s článkem 4 rámcového rozhodnutí Rady 2004/757/SVV2 ze dne 25. října 2004, kterým se stanoví minimální ustanovení týkající se znaků skutkových podstat trestných činů a sankcí v oblasti nedovoleného obchodu s drogami, se zásadou loajality podle čl. 4 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii a článku 267 Smlouvy o fungování Evropské unie, s článkem 82 Smlouvy o fungování Evropské unie a s článkem 83 Smlouvy o fungování Evropské unie, jakož i s právem na spravedlivý proces, které je zaručeno článkem 47 Listiny základních práv EU, s právem na přiměřený trest, které je zaručeno čl. 49 odst. 3 Listiny základních práv EU, se zásadou proporcionality a zásadou jednoty, účinnosti a přednosti unijního práva takové ustanovení vnitrostátního zákona, jako je ustanovení § 172 odst. 3 slovenského trestního zákona postihující nedovolený obchod s drogami, které neumožňuje soudu uložit trest odnětí svobody v spodní sazbě nižší než 15 let, bez možnosti zohlednit zásadu individualizace trestu? Má na odpověď na tuto otázku vliv okolnost, že nedovolený obchod s drogami nebyl spáchán zločinným spolčením ve smyslu práva Evropské Unie? Má pojem zločinné spolčení ve smyslu ustanovení článku 1 rámcového rozhodnutí 2008/841/SVV ze dne 24. října 2008 o boji proti organizované trestné činnosti autonomní význam s ohledem na ustálenou judikaturu Soudního dvora týkající se požadavků jednotného uplatňování unijního práva?

____________

1 Úř. věst. 2012, L 142, s. 1.

2 Úř. věst. 2004, L 335, s. 8.