Language of document :

2017 m. rugpjūčio 22 d. Okresný súd Bratislava II (Slovakija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje prieš ML

(Byla C-510/17)

Proceso kalba: slovakų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Okresný súd Bratislava II

Šalis pagrindinėje baudžiamojoje byloje

ML

Prejudiciniai klausimai

Ar su 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/13/ES dėl teisės į informaciją baudžiamajame procese1 (toliau – Direktyva 2012/13/ES) 4 straipsniu, Direktyvos 2012/13/ES 8 straipsnio 2 dalimi, Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 6 straipsnyje įtvirtinta teise į laisvę ir saugumą, Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 48 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta teise į gynybą ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnyje įtvirtinta teise į teisingą bylos nagrinėjimą suderinama tai, kad nacionalinės valdžios institucija suimtam asmeniui sulaikymo metu raštu nepateikia visos (t. y. išsamios) informacijos pagal Direktyvos 2012/13/ES 4 straipsnio 2 dalį (būtent teisė susipažinti su tyrimo dokumentais) ir nesuteikia teisės ginčyti tokio informacijos nepateikimo, kaip numatyta Direktyvos 2012/13/ES 8 straipsnio 2 dalyje? Jeigu atsakymas į šį klausimą būtų neigiamas, ar, atsižvelgiant į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 6 straipsnį ir Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 5 straipsnio 1 dalies c punktą, kurioje nors baudžiamojo proceso stadijoje toks Europos Sąjungos teisės pažeidimas turi įtakos asmens laisvės atėmimo suimant ir skiriant kardomąjį kalinimą, išskyrus patį kardomojo kalinimo pratęsimą, teisėtumui? Ar, atsakant į ankstesnius klausimus, svarbu tai, kad suimtas asmuo kaltinamas sunkiu nusikaltimu, už kurį nacionalinės teisės aktuose numatyta mažiausiai 15 metų laisvės atėmimo bausmė?

Ar su 2004 m. spalio 25 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2004/757/TVR2 , nustatančio būtiniausias nuostatas dėl nusikalstamų veikų sudėties požymių ir bausmių neteisėtos prekybos narkotikais srityje 4 straipsniu, Europos Sąjungos sutarties 4 straipsnio 3 dalyje įtvirtintu lojalaus bendradarbiavimo principu ir su Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 267 straipsniu, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 82 ir 83 straipsniais, Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnyje įtvirtinta teise į teisingą bylos nagrinėjimą, Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 49 straipsnio 3 dalyje įtvirtintu bausmės proporcingumo principu, taip pat proporcingumo, vienodumo, veiksmingumo ir Europos Sąjungos teisės viršenybės principais suderinama tokia nacionalinės teisės nuostata, kaip antai Slovakijos baudžiamojo kodekso 172 straipsnio 3 dalis, kurioje numatyta bausmė už neteisėtą prekybą narkotikais ir pagal kurią teismui nesuteikiama teisė skirti trumpesnę nei 15 metų laisvės atėmimo bausmę ir galimybė atsižvelgti į bausmės individualizavimo principą? Ar atsakant į šį klausimą svarbu tai, kad neteisėtą prekybą narkotikais vykdė nusikalstama organizacija, kaip ji suprantama pagal Europos Sąjungos teisę? Ar nusikalstamo organizacijos sąvoka, kaip ji suprantama pagal 2008 m. spalio 24 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2008/841/TVR dėl kovos su organizuotu nusikalstamumu3 1 straipsnio nuostatas, yra savarankiška, atsižvelgiant į suformuotą Teisingumo Teismo jurisprudenciją, susijusią su vienodo Sąjungos teisės taikymo sąlygomis?

____________

1  –    OL L 142, 2012, p. 1.

2  –    OL L 335, 2004, p. 8.

3  –    OL L 300, 2008, p. 42.