Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 22. augustā iesniedza Okresný súd Bratislava II (Slovēnija) – krimināllieta pret ML

(lieta C-510/17)

Tiesvedības valoda – slovēņu

Iesniedzējtiesa

Okresný súd Bratislava II

Lietas dalībnieks pamatlietā

ML

Prejudiciālie jautājumi

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 22. maija Direktīvas 2012/13/ES 1 par tiesībām uz informāciju kriminālprocesā 4. pantam, Direktīvas 2012/13/ES 8. panta 2. punktam, tiesībām uz brīvību un personas neaizskaramību, kas noteiktas Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 6. pantā, tiesībām uz aizstāvību, kas noteiktas Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 48. panta 2. punktā, kā arī tiesībām uz lietas taisnīgu izskatīšanu, kas noteiktas Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 47. pantā, atbilst tas, ka valsts iestādes aizturētajai personai tās aizturēšanas laikā nepaziņo rakstveidā visu (pilnīgu) informāciju, kas noteikta Direktīvas 2012/13/ES 4. panta 2. punktā (it īpaši par tiesībām uz piekļuvi visiem lietas materiāliem), tādējādi neļaujot tai apstrīdēt šādu nesniegto informāciju Direktīvas 2012/13/ES 8. panta 2. punkta izpratnē. Gadījumā, ja atbilde uz šo jautājumu ir noliedzoša, vai šāds Eiropas Savienības tiesību pārkāpums jebkurā kriminālprocesa stadijā ietekmē personas brīvības atņemšanas likumību aizturēšanas vai pirmstiesas apcietinājuma laikā, kā arī ja tiek pagarināts pirmstiesas apcietinājums, ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 6. pantu un Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 5. panta 1. punkta c) apakšpunktu? Vai atbildē uz iepriekš minētajiem jautājumiem ir nozīme tam, ka aizturētā persona tiek apsūdzēta smagā noziedzīgā nodarījumā, par kuru saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir paredzēts brīvības atņemšanas sods ar minimālo ilgumu 15 gadi?

Vai Padomes 2004. gada 25. oktobra Pamatlēmuma 2004/757/TI 2 , ar ko paredz minimuma noteikumus par noziedzīgu darbību pazīmēm un sodiem narkotisko vielu nelikumīgas tirdzniecības jomā, 4. pantam, lojālas sadarbības principam, kurš noteikts Līguma par Eiropas Savienību 4. panta 3. punktā, un Līguma par Eiropas Savienības darbību 267. pantam, Līguma par Eiropas Savienības darbību 82. un 83. pantam, tiesībām uz lietas taisnīgu izskatīšanu, kas noteiktas Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 47. pantā, samērīguma principam, kurš noteikts Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 49. panta 3. punktā, kā arī samērīguma, vienotības, efektivitātes un Savienības tiesību pārākuma principam pretrunā ir tāda valsts tiesību norma kā Slovākijas Kriminālkodeksa 172. panta 3. punkts, kurā noteikts sods par narkotisko vielu nelikumīgu tirdzniecību un kurā tiesai nav ļauts piemērot brīvības atņemšanas sodu, kas ir īsāks par 15 gadiem, nesniedzot iespēju ņemt vērā sodu individualizācijas principu? Vai, lai atbildētu uz šo jautājumu, ir nozīme tam, ka narkotisko vielu nelikumīga tirdzniecību ir veikusi noziedzīga organizācija Eiropas Savienības tiesību izpratnē? Vai noziedzīgas organizācijas jēdzienam Padomes 2008. gada 24. oktobra Pamatlēmuma 2008/841/TI 3 par cīņu pret organizēto noziedzību 1. panta izpratnē ir autonoma piemērojamība, ņemot vērā Tiesas pastāvīgo judikatūru saistībā ar Savienības tiesību vienotu piemērošanu?

____________

1 OV 2012, L 142, 1. lpp.

2 OV 2004, L 335, 8. lpp.

3 OV 2008, L 300, 42. lpp.