Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Okresný súd Bratislava II (Slovensko) 22. augusta 2017 – trestné konanie proti ML

(Vec C-510/17)

Jazyk konania: slovenčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Okresný súd Bratislava II

Osoba, proti ktorej sa vedie trestné konanie pred vnútroštátnym súdom

ML

Prejudiciálne otázky

Je v súlade s ustanovením článku 4 Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2012/13/EÚ1 z 22. mája 2012 o práve na informácie v trestnom konaní (ďalej aj ako „Smernica č. 2012/13/EÚ“), článkom 8 ods. 2 Smernice č. 2012/13/EÚ, s právom na osobnú slobodu a bezpečnosť podľa článku 6 Charty základných práv Európskej únie, s právom na obhajobu podľa článku 48 ods. 2 Charty základných práv Európskej únie a s právom na spravodlivý proces podľa článku 47 Charty základných práv Európskej únie, taký postup vnútroštátnych orgánov, ktorý zadržanej osobe počas doby zadržania, nesprístupní v písomnej forme všetky (t. j. kompletné) informácie v zmysle ustanovení čl. 4 ods. 2 Smernice 2012/13/EÚ (a to najmä právo na prístup k spisu) a ani neumožní namietať neposkytnutie všetkých informácií v zmysle čl. 8 ods. 2 Smernice 2012/13/EÚ? V prípade zápornej odpovede na túto otázku, má vplyv toto porušenie práva Európskej únie na zákonnosť obmedzenia osobnej slobody vzatím zadržanej osoby do väzby ako i jej ďalšie trvania v ktoromkoľvek štádiu trestného konania, zohľadňujúc pritom článok 6 Charty základných práv Európskej únie ako i článok 5 ods. 1 písm. c) Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a článok 5 ods. 4 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd? Má vplyv na odpoveď na predchádzajúce otázky tá okolnosť, že zadržaná osoba je obvinená zo závažného trestného činu, za ktorý vnútroštátna úprava ukladá uložiť trest odňatia slobody na minimálnej spodnej sadzbe 15 rokov?

Je v súlade s článkom 4 Rámcového rozhodnutia Rady 2004/757/SVV2 zo dňa 25. októbra 2004, ktorým sa stanovujú minimálne ustanovenia o znakoch skutkových podstát trestných činov a trestov v oblasti nezákonného obchodu s drogami, v súlade so zásadou lojality podľa článku 4 odsek 3 Zmluvy o Európskej únii a článku 267 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ako i s článkom 82 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a článkom 83 Zmluvy o fungovaní Európskej únie , ako i s právom na spravodlivé súdne konanie, ktoré je garantované čl. 47 Charty základných práv EÚ ako i s právom primeraný trest, ktoré je garantované článkom 49 ods. 3 Charty základných práv EÚ, ako zásadou proporcionality a zásadou jednoty, účinnosti a prednosti práva Únie také ustanovenie vnútroštátneho zákona, akým je ustanovenie § 172 ods. 3 slovenského Trestného zákona postihujúce nedovolený obchod s drogami, ktoré neumožňuje súdu uložiť trest odňatia slobody na spodnej sadzbe nižšej ako 15 rokov, bez možnosti zohľadniť zásadu individualizácie trestu? Má na odpoveď na túto otázku vplyv tá okolnosť, že nedovolený obchod s drogami nebol spáchaný zločineckou organizáciou v zmysle práva Európskej únie? Má pojem zločinecká organizácia v zmysle ustanovení článku 1 Rámcového rozhodnutia 2008/841/SVV3 zo dňa 24. októbra 2008 o boji proti organizovanému zločinu autonómny význam s ustálenou judikatúrou Súdneho dvora z požiadaviek jednotného uplatňovania práva Únie?

____________

1 Ú. v. EÚ 2012, L 142, s. 1.

2 Ú. v. EÚ 2004, L 335, s. 8.

3 Ú. v. EÚ 2008, L 300, s. 42.