Language of document :

Tožba, vložena 27. septembra 2017 – Evropska komisija/Kraljevina Španija

(Zadeva C-569/17)

Jezik postopka: španščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopniki: T. Scharf, G. von Rintelen in I. Galindo Martín, agenti)

Tožena stranka: Kraljevina Španija

Predlog tožeče stranke

Ugotovi naj se, da Kraljevina Španija s tem, da do 21. marca 2016 ni sprejela zakonov in drugih predpisov, potrebnih za uskladitev z Direktivo 2014/17/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. februarja 2014 o potrošniških kreditnih pogodbah za stanovanjske nepremičnine in spremembi direktiv 2008/48/ES in 2013/36/EU ter Uredbe (EU) št. 1093/20101 , ali, vsekakor, ker o teh ukrepih ni obvestila Komisije, ni izpolnila obveznosti iz člena 42(1) navedene direktive;

Kraljevini Španiji naj se na podlagi člena 260(3) PDEU naloži plačilo dnevne denarne kazni v višini 105.991,60 EUR, z učinkom od datuma izreka sodbe, s katero je bila ugotovljena neizpolnitev obveznosti sprejetja ukrepov, ali, v vsakem primeru, da Komisiji sporoči ukrepe, ki so potrebni za uskladitev z Direktivo 2014/17/UE;

Kraljevini Španiji naj se naloži plačilo stroškov postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Države članice so bile v skladu s členom 42(2) Direktive 2017/17/EU najpozneje do 21. marca 2016 dolžne sprejeti nacionalne ukrepe potrebne za njen prenos v nacionalno pravo. Ker Kraljevina Španija ni posredovala besedila o prenosu Direktive, se je Komisija odločila, da bo zadevo predložila Sodišču.

V tožbi Komisija predlaga, naj Sodišče Kraljevini Španiji naloži dnevno denarno kazen v višini 105.991,60 EUR. Znesek te dnevne denarne kazni je bil izračunan ob upoštevanju teže in trajanja kršitve ter odvračilnega učinka glede na plačilno zmožnost zadevne države članice.

____________

1 UL 2014, L 60, str. 34.