Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Liettua) on esittänyt 26.9.2017 – ”Bene Factum” UAB v. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(Asia C-567/17)

Oikeudenkäyntikieli: liettua

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Pääasian asianosaiset

Kantaja: ”Bene Factum” UAB

Vastaaja: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko alkoholin ja alkoholijuomien valmisteverojen rakenteiden yhdenmukaistamisesta 19.10.1992 annetun neuvoston direktiivin 92/83/ETY1 27 artiklan 1 kohdan b alakohtaa tulkittava siten, että sitä sovelletaan muihin kuin ihmisravinnoksi tarkoitettuihin tuotteisiin niiden suunnitellun (välittömän) peruskäyttötarkoituksen (kulutuksen) perusteella riippumatta siitä, että jotkut henkilöt käyttävät nyt käsiteltävässä asiassa riidanalaisten tuotteiden kaltaisia kosmetiikka- ja hygieniatuotteita alkoholijuomina päihtyäkseen?

Vaikuttaako ensimmäiseen kysymykseen annettavaan vastaukseen se, että henkilö, joka toi riidanalaiset tuotteet maahan jäsenvaltiosta, tiesi, että tietyt henkilöt käyttävät denaturoitua etyylialkoholia sisältäviä tuotteita, jotka oli valmistettu sen tilauksesta ja joita muut henkilöt jakelivat (myivät) loppukäyttäjille Liettuassa, alkoholijuomina, ja valmisti ja varusti nämä tuotteet pakkausmerkinnöillä ottaen tämän seikan huomioon ja pyrki myymään niitä niin paljon kuin mahdollista?

____________

1 EYVL 1992, L 316, s. 21.