Language of document :

Hogere voorziening ingesteld op 5 oktober 2017 door het Koninkrijk België tegen het arrest van het Gerecht (Tweede kamer) van 20 juli 2017 in zaak T-287/16, België / Commissie

(Zaak C-587/17 P)

Procestaal: Frans

Partijen

Rekwirante: Koninkrijk België (vertegenwoordigers: J.-C. Halleux, M. Jacobs, C. Pochet, gemachtigden, E. Grégoire en J. Mariani, advocaten)

Andere partij in de procedure: Europese Commissie

Conclusies

vernietiging van het arrest van het Gerecht (Tweede kamer) van 20 juli 2017 in zaak T-287/16, België/Commissie (EU:T:2017:531);

nietigverklaring van uitvoeringsbesluit (EU) 2016/417 van de Commissie van 17 maart 20161 voor zover daarbij een bedrag 9 601 619 EUR (begrotingspost 6701) van financiering door de Europese Unie wordt uitgesloten;

verwijzing van de Commissie in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Ter ondersteuning van zijn hogere voorziening voert verzoeker één enkel middel aan, te weten onjuiste rechtsopvatting voortvloeiend uit de onjuiste uitlegging door het Gerecht van artikel 32, lid 8, onder a), van verordening nr. 1290/20052 , thans grotendeels overgenomen in artikel 54, lid 5, onder c), van verordening nr. 1306/20133 , zowel ter zake van de uitputting van de interne rechtswegen als ter zake van de door deze bepaling geëiste zorgvuldigheid.

____________

1     Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/417 van de Commissie van 17 maart 2016 houdende onttrekking aan EU-financiering van bepaalde uitgaven die de lidstaten hebben verricht in het kader van het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) of in het kader van het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) (PB 2016, L 75, blz. 16).

2     Verordening (EG) nr. 1290/2005 van de Raad van 21 juni 2005 betreffende financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (PB 2005, L 209, blz. 1).

3     Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van verordeningen (EEG) nr. 352/78, (EG) nr. 165/94, (EG) nr. 2799/98, (EG) nr. 814/2000, (EG) nr. 1200/2005 en (EG) nr. 485/2008 van de Raad (PB 2013, L 347, blz. 549; met rectificatie in PB 2016, L 130, blz. 6).