Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 3. listopada 2017. uputio Korkein hallinto-oikeus (Finska) – Oy Hartwall Ab

(predmet C-578/17)

Jezik postupka: finski

Sud koji je uputio zahtjev

Korkein hallinto-oikeus

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: Oy Hartwall Ab

Druga stranka: Patentti- ja rekisterihallitus

Prethodna pitanja

Je li prilikom tumačenja uvjeta za razlikovni karakter žiga u skladu s člankom 2. i člankom 3. stavkom 1. točkom (b) Direktive 2008/95/EU Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima1 relevantno to je li registracija žiga zatražena kao registracija za figurativni žig ili kao za žig koji se sastoji od boje?

Ako je kvalifikacija žiga kao žiga koji se sastoji od boje ili figurativnog žiga relevantna pri ocjeni njihova razlikovnog karaktera, treba li žig, neovisno o njegovu prikazu u obliku slike, u skladu s prijavom za registraciju registrirati kao žig koji se sastoji od boje, ili ga se može registrirati isključivo kao figurativni žig?

Ako se žig koji je u prijavi za registraciju prikazan u obliku slike može registrirati kao žig koji se sastoji od boje, zahtijeva li se za registraciju žiga – koji je u prijavi za registraciju grafički prikazan s potrebnom preciznošću u skladu sa sudskom praksom Suda u pogledu registracije žigova koji se sastoje od boje (i nije riječ o registraciji kao žiga boje kao takve, apstraktne, bez oblika i obrisa) – kao žiga koji se sastoji od boje, k tomu čvrsti dokaz o uporabi kako ga zahtijeva Ured za patente i registraciju, ili uopće bilo kakav dokaz?

____________

1 SL 2008., L 299, str. 25.