Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Raad van State (Alankomaat) on esittänyt 4.10.2017 – Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie v. H

(asia C-582/17)

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Raad van State

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Vastapuoli: H

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämisperusteiden ja -menettelyjen vahvistamisesta 26.6.2013 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) N:o 604/20131 tulkittava siten, että käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämisestä vastaa ainoastaan se jäsenvaltio, jossa kansainvälistä suojelua koskeva hakemus on jätetty ensimmäisen kerran, minkä seurauksena ulkomaalainen voi Dublin-asetuksen 27 artiklan perusteella riitauttaa kyseisen asetuksen III luvussa esitettyjen vastuuperusteiden, muun muassa 9 artiklan, virheellisen soveltamisen vain kyseisessä jäsenvaltiossa?

____________

1 EUVL 2013, L 180, s. 31. Dublin-asetus.