Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Raad van State (Țările de Jos) la 4 octombrie 2017 – Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie/R.

(Cauza C-583/17)

Limba de procedură: neerlandeza

Instanța de trimitere

Raad van State

Părțile din procedura principală

Recurent: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Intimată: R.

Întrebările preliminare

Regulamentul (UE) nr. 604/20131 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid […] trebuie interpretat în sensul că numai primul stat membru în care a fost prezentată cererea de protecție internațională îndeplinește procedura de determinare a statului membru responsabil, astfel încât, în temeiul articolului 27 din acest regulament, un străin poate introduce o acțiune numai în acest stat membru împotriva aplicării eronate a unuia dintre criteriile responsabilității stabilite în capitolul III din acest regulament, printre care cel de la articolul 9?

În ce măsură este relevant pentru a răspunde la prima întrebare faptul că în primul stat membru în care a fost prezentată cererea de protecție internațională a fost adoptată deja o decizie cu privire la această cerere sau faptul că străinul și-a retras cererea înainte ca aceasta să fie soluționată?

____________

1 JO 2013, L 180, p. 31, denumit în continuare: „Regulamentul Dublin”.