Language of document :

Преюдициално запитване от Supremo Tribunal Administrativo (Португалия), постъпило на 25 септември 2017 г. — Associação Peço a Palavra и др./Conselho de Ministros

(Дело C-563/17)

Език на производството: португалски

Запитваща юрисдикция

Supremo Tribunal Administrativo

Страни в главното производство

Жалбоподатели: Associação Peço a Palavra, João Carlos Constantino Pereira Osório, Maria Clara Marques Pires Sarmento Franco, Sofia da Silva Santos Arauz и Maria João Galhardas Fitas

Ответник: Conselho de Ministros

Други страни: PARPÚBLICA – Participações Públicas, SGPS, SA и TAP, SGPS,SA

Преюдициални въпроси

Допуска ли правото на Съюза, по-специално членове 49 ДФЕС и 54 ДФЕС и съдържащите се в тях принципи, положение, при което в рамките на процедура по непряка повторна приватизация на дружество с публичен капитал, с предмет на дейност въздушен транспорт, в документите, свързани с тази процедура, е включено изискване за запазване на седалището и действителното управление на това дружество в държавата членка, в което е учредено, като критерий за подбор на намеренията за придобиване от потенциални инвеститори и за избор на оферти за възлагане?

Допуска ли правото на Съюза, по-специално членове 56 ДФЕС и 57 ДФЕС и съдържащите се в тях принципи, и по-конкретно принципите за недопускане на дискриминация, пропорционалност и необходимост, положение, при което в рамките на процедура по непряка повторна приватизация на капитала на дружество, в документите, свързани с тази процедура, е включено изискване за изпълнение на задължение за публична услуга от страна на образуванието купувач като критерий за подбор на намеренията за придобиване от потенциални инвеститори и за избор на оферти за възлагане?

Допуска ли правото на Съюза, по-специално членове 56 ДФЕС и 57 ДФЕС и съдържащите се в тях принципи положение, при което в рамките на процедура по непряка повторна приватизация на капитала на дружеството в документите, свързани с тази процедура, е включено изискване за запазване и разработване на съществуващия национален хъб от страна на образуванието купувач като критерий за подбор на намеренията за придобиване от потенциални инвеститори и за избор на оферти за възлагане?

Следва ли осъществяваната дейност от дружеството, чийто капитал е предмет на процедура по повторна приватизация, да се разглежда като услуга, предоставяна на вътрешния пазар, регулирана от разпоредбите на Директива 2006/123/ЕО1 , доколкото е налице изключението по член 2, параграф 2, буква г) от посочената директива във връзка с услугите в областта на транспорта и вследствие на това подчинена ли е посочената процедура на Директивата?

При отрицателен отговор на въпрос 4), допуска ли разпоредбата на членове 16 и 17 от посочената директива положение, при което в рамките на процедура по непряка повторна приватизация на капитала на дружеството в документите, свързани с тази процедура, е включено изискване за изпълнение на задължение за публична услуга от страна на образуванието купувач като критерий за подбор на намеренията за придобиване от потенциални инвеститори и за избор на оферти за възлагане?

При положителен отговор на въпрос 4), допуска ли разпоредбата на членове 16 и 17 от посочената директива положение, при което в рамките на процедура по непряка повторна приватизация на капитала на дружеството в документите, свързани с тази процедура, е включено изискване за запазване и развитие на съществуващия национален хъб от страна на образуванието купувач като критерий за подбор на намеренията за придобиване от потенциални инвеститори и за избор на оферти за възлагане?

____________

1 Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 година относно услугите на вътрешния пазар, ОВ 2006, L 376, стр. 36