Language of document :

Tožba, vložena 21. avgusta 2017 – Evropska komisija/Irska

(Zadeva C-504/17)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopnika: F. Tomat, J. Tomkin, agenta)

Tožena stranka: Irska

Predlogi tožeče stranke

razglasi naj se, da Irska s tem, da ni zagotovila uporabe minimalne stopnje obdavčitve motornih goriv, ki je določena z Direktivo Sveta 2003/96/ES1 z dne 27. oktobra 2003 o prestrukturiranju okvira Skupnosti za obdavčitev energentov in električne energije, ni izpolnila obveznosti, ki jih ima na podlagi členov 4 in 7 te direktive;

razglasi naj se, da Irska s tem, da dovoljuje uporabo označenih goriv za poganjanje plovil za zasebne namene, tudi če za takšno gorivo nista bila določena oprostitev ali zmanjšanje trošarine, ni izpolnila obveznosti, ki jih ima na podlagi Direktive 95/60/ES2 z dne 27. novembra 1995 o davčnem označevanju plinskega olja in kerozina;

Irski naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Komisija meni, da sistem, ki ga uporablja Irska za naložitev in pobiranje trošarin za gorivo, ki se uporablja za poganjanje plovil za zasebne namene, ni združljiv z njenimi obveznostmi na podlagi Direktive Sveta 2003/96/ES (v nadaljevanju: direktiva o obdavčitvi energije) in Direktive 95/60/ES (v nadaljevanju: direktiva o davčnem označevanju).

Kar zadeva plačilo trošarin, je očitno, da zelo majhno število lastnikov plovil za zasebne namene dejansko predloži obračun za plačilo davka po polni stopnji. Komisija v nadaljevanju meni, da dovolitev prodaje označenega goriva za uporabo, za katero velja polna stopnja trošarine, v svojem bistvu ni združljiva z Direktivo o davčnem označevanju. Obveznost označevanja goriva, za katero se uporabi nižja stopnja trošarine, je namenjena prav temu, da se zagotovi, da se to gorivo z lahkoto loči od goriva, za katero je bila plačana polna trošarina. Vendar nacionalni ukrep učinkuje tako, da če se označeno gorivo najde v rezervoarju plovila za zasebne namene, ki je bil napolnjen na Irskem, na podlagi označitve ni mogoče ugotoviti, ali je bila za uporabljeno gorivo plačana trošarina po polni ali znižani stopnji.

____________

1 UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 9, zvezek 1, str. 405.

2 UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 9, zvezek 1, str. 289.