Language of document :

18. augustil 2017 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Sloveenia Vabariik

(kohtuasi C-506/17)

Kohtumenetluse keel: sloveeni

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: E. Sanfrutos Cano, M. Žebre)

Kostja: Sloveenia Vabariik

Hageja nõuded

Hageja palub Euroopa Kohtul:

tuvastada, et Sloveenia Vabariik on rikkunud direktiivi 1999/31/EÜ artikli 14 punktist b tulenevaid kohustusi, kuna ta ei ole järgmiste prügilate osas võtnud kõiki vajalikke meetmeid, et sulgeda selle direktiivi artikli 7 punkti g ja artikli 13 kohaselt nii kiiresti kui võimalik prügilad, millele ei ole antud artikli 8 kohaselt luba tegevust jätkata: Dragonja, Dvori, Rakek – Pretržje, Bukovžlak – Cinkarna, Suhadole, Lokovica, Mislinjska Dobrava, Izola, Mozelj, Dolga Poljana, Dolga vas, Jelšane, Volče, Stara gora, Stara vas, Dogoše, Mala gora, Tuncovec – steklarna, Tuncovec – OKP, ja Bočna – Podhom;

tuvastada, et Sloveenia Vabariik on rikkunud direktiivi 1999/31/EÜ artikli 14 punktist c tulenevaid kohustusi, kuna ta ei ole Ostri Vrhi prügila osas kaheksa aasta jooksul, mis on möödunud direktiivi artikli 18 lõikega 1 määratud tähtpäevast, võtnud kõiki vajalikke meetmeid, et anda luba vajalike tööde tegemiseks ja määrata kindlaks üleminekuaeg prügila vastavusse viimise kava ja direktiivi 1999/31/EÜ nõuete täielikuks täitmiseks, eirates direktiivi I lisa punkti 1 nõudeid;

mõista kohtukulud välja Sloveenia Vabariigilt.

Väited ja peamised argumendid

1.    Direktiivi 1999/31/EÜ (edaspidi „direktiiv“) artikli 14 kohaselt pidid liikmesriigid võtma meetmeid, millega tagatakse, et olemasolevad prügilad – st „prügilad, millele on antud luba või mis tegutsevad […] direktiivi ülevõtmise ajal“, st 16. juulil 2001 (Sloveenia juhtumil tema ELiga ühinemise kuupäev 1.°mai 2004) – on läbinud direktiivi nõuetest lähtuva hindamise ja antud hinnangu põhjal võimalikult kiiresti suletud või viidud direktiivi nõuetega vastavusse kaheksa aasta pikkuse üleminekuaja jooksul, mis lõppes 16. juulil 2009. See tähtpäev kehtib ka Sloveenia suhtes, kellele ei ole ühinemislepinguga muud üleminekuaega selles osas antud.

2.    Arvestades avaldusi, mida Sloveenia Vabariik tegi kohtueelses menetluses, ja Sloveenia haldusasutuste otsuseid, nagu need nähtuvad erinevatest kasutuslubadest, mis on väljastatud sulgemisprotseduuri käigus ja pärast sulgemist, on komisjon põhjendatult järeldanud, et seitsmes prügilas (Mislinjska Dobrava, Volče, Izola, Dragonja, Dvori, Mozelj, Tuncovec – OKP) on sulgemistööd alles pooleli, millest tulenevalt ta leiab, et nende prügilate osas ei ole Sloveenia Vabariik direktiivi artikli 14 punktist b tulenevaid kohustusi veel täitnud.

3.    Kõigi kogutud andmete põhjal ja arvestades avaldusi, mida Sloveenia Vabariik tegi kohtueelses menetluses, ning seda, et ei ole tõendatud vastupidist, selgub, et viie prügila kohta (Bočna – Podhom, Dogoše, Mala gora, Tuncovec – steklarna e Stara vas) ei ole veel tehtud lõplikku sulgemisotsust, mis on nõutav direktiivi artikli 14 punkti b kohaselt koostoimes artikli 13 punktiga b, kuigi Sloveenia Vabariik on avaldanud, et sulgemine on suuremal osal juhtudest lõpule viidud. Komisjon järeldab sellest, et nende viie prügila osas ei ole Sloveenia Vabariik direktiivi artikli 14 punktist b tulenevaid kohustusi veel täitnud.

4.    Kõigi kogutud andmete analüüsi põhjal ja arvestades avaldusi, mida Sloveenia Vabariik tegi kohtueelses menetluses, ning seda, et ei ole tõendatud vastupidist, selgub, et kaheksa prügila kohta (Dolga vas, Jelšane, Stara gora, Rakek – Pretržje, Lokovica, Dolga Poljana, Bukovžlak-Cinkarna, Suhadole) ei ole veel tehtud lõplikku sulgemisotsust, mis on nõutav direktiivi artikli 14 punkti b kohaselt koostoimes artikli 13 punktiga b, ja et sulgemistööd on alles pooleli. Komisjon järeldab sellest, et ka nende kaheksa prügila osas ei ole Sloveenia Vabariik direktiivi artikli 14 punktist b tulenevaid kohustusi veel täitnud.

5.    Sloveenia Vabariik ei ole esitanud ainsatki tõendit selle kohta, et Ostri Vrhi prügila tegutsemise jätkamiseks oleks väljastatud keskkonnaluba enne täiendavale põhjendatud arvamusele vastamise tähtaja möödumist (või enne käesoleva hagi esitamise kuupäeva), mis tähendanuks, et liikmesriik on direktiivi artikli 14 punktist c tulenevad kohustused täitnud. Lisaks nendib komisjon, et tagantjärele väljastatud loast tegutseda sulgemisprotseduuri ajal ja pärast sulgemist nähtub, et sulgemistööd on alles pooleli ja need tuleb lõpule viia 30. maiks 2019, millest järeldub, et käesoleval juhul ei ole Sloveenia Vabariik direktiivi artiklist 14 tulenevaid kohustusi täitnud.

____________