Language of document :

Prasība, kas celta 2017. gada 18. augustā – Eiropas Komisija/Slovēnijas Republika

(lieta C-506/17)

Tiesvedības valoda – slovēņu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – E. Sanfrutos Cano, M. Žebre)

Atbildētāja: Slovēnijas Republika

Prasītājas prasījumi:

atzīt, ka Slovēnijas Republika nav izpildījusi Direktīvas 1999/31/EK 14. panta b) punktā noteiktos pienākumus, jo attiecībā uz katru no turpinājumā uzskaitītajiem atkritumu poligoniem: Dragonja, Dvori, Rakek – Pretržje, Bukovžlak – Cinkarna, Suhadole, Lokovica, Mislinjska Dobrava, Izola, Mozelj, Dolga Poljana, Dolga vas, Jelšane, Volče, Stara gora, Stara vas, Dogoše, Mala gora, Tuncovec – steklarna, Tuncovec – OKP un Bočna – Podhom nav veikusi pasākumus, kas vajadzīgi, lai saskaņā ar minētās direktīvas 7. panta g) punktu un 13. pantu pēc iespējas ātrāk slēgtu poligonus, kuru darbības turpināšanai nav saņemta atļauja saskaņā ar tās 8. pantu;

atzīt, ka Slovēnijas Republika nav izpildījusi Direktīvas 1999/31/EK 14. panta c) punktā noteiktos pienākumus, jo attiecībā uz atkritumu poligonu Ostri Vrh [nav] veikusi pasākumus, lai saņemtu atļauju vajadzīgajiem darbiem un noteiktu pārejas periodu, kādā astoņos gados pēc minētās direktīvas 18. panta 1. punktā noteiktā datuma pilnībā īstenojams darbības uzlabošanas plāns un nodrošināma atbilstība Direktīvas 1999/31/EK prasībām, izņemot I pielikuma 1. punkta prasības;

piespriest Slovēnijas Republikai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

1.    Direktīvas 1999/31/EK (turpmāk tekstā – “direktīva”) 14. pantā ir noteikts, ka dalībvalstīm bija jāveic pasākumi, lai jau esošie atkritumu poligoni – proti “poligoni, kuriem [bija] izdota atļauja vai kuri jau [darbojās] šīs direktīvas transponēšanas laikā”, proti, 2001. gada 16. jūlijā (Slovēnijas gadījumā – 2004. gada 1. maijā, kad tā pievienojās Savienībai), tiktu izvērtēti direktīvas prasību gaismā un, pamatojoties uz šādu izvērtējumu, vai nu tiktu pēc iespējas agrāk slēgti, vai arī padarīti par atbilstīgiem direktīvas prasībām astoņu gadu pārejas perioda laikā, kurš beidzās 2009. gada 16. jūlijā. Šis termiņš ir saistošs arī Slovēnijai, jo tai šajā ziņā saskaņā ar Pievienošanās līgumu netika piemērots kāds pārejas posms.

2.    Ievērojot to, ko Slovēnijas Republika ir darījusi zināmu pirmstiesas posmā, un ņemot vērā Slovēnijas administratīvo iestāžu lēmumus, kas izriet no dažādām atļaujām veikt objektu ekspluatāciju slēgšanas procesa laikā un apsaimniekošanu pēc slēgšanas, Komisijai ir pamats secināt, ka septiņu poligonu gadījumā (Mislinjska Dobrava, Volče, Izola, Dragonja, Dvori, Mozelj, Tuncovec – OKP) slēgšanas darbi joprojām atrodas izpildes posmā, un tāpēc Komisija secina, ka saistībā ar šiem poligoniem Slovēnijas Republika joprojām nav izpildījusi direktīvas 14. panta b) punktā noteiktos pienākumus.

3.    Analizējot visu pieejamo informāciju un ņemot vērā to, ko Slovēnijas Republika ir darījusi zināmu pirmstiesas posmā, kā arī to, ka nav neviena pierādījuma par pretējo, ir redzams, ka joprojām nav saņemts galīgs lēmums par piecu poligonu (Bočna – Podhom, Dogoše, Mala gora, Tuncovec – steklarna un Stara vas) slēgšanu, kā tas prasīts direktīvas 14. panta b) punktā, lasot to kopsakarā ar 13. panta b) punktu, lai arī Slovēnijas Republika apgalvo, ka to slēgšana lielā mērā esot pabeigta. Tādējādi Komisija no tā secina, ka saistībā ar šiem pieciem poligoniem Slovēnijas Republika joprojām nav izpildījusi direktīvas 14. panta b) punktā noteiktos pienākumus.

4.    Analizējot visu pieejamo informāciju un ņemot vērā to, ko Slovēnijas Republika ir darījusi zināmu pirmstiesas posmā, kā arī to, ka nav neviena pierādījuma par pretējo, ir redzams gan tas, ka joprojām nav saņemts galīgs lēmums par astoņu poligonu (Dolga vas, Jelšane, Stara gora, Rakek – Pretržje, Lokovica, Dolga Poljana, Bukovžlak-Cinkarna, Suhadole) slēgšanu, kā tas prasīts direktīvas 14. panta b) punktā, lasot to kopsakarā ar 13. panta b) punktu, gan tas, ka slēgšanas darbi joprojām atrodas izpildes posmā. Tādējādi Komisija no tā secina, ka arī saistībā ar šiem astoņiem poligoniem Slovēnijas Republika joprojām nav izpildījusi direktīvas 14. panta b) punktā noteiktos pienākumus.

5.    Slovēnijas Republika tā arī nav iesniegusi nevienu pierādījumu tam, ka termiņā, kāda atbildams uz atkārtoto argumentēto atzinumu (nedz līdz šīs prasības iesniegšanas dienai) attiecībā uz atkritumu poligonu Ostri Vrh būtu izdota vides atļauja minētā objekta ekspluatācijas turpināšanai, kā rezultātā šī dalībvalsts būtu izpildījusi 14. panta c) punktā noteikto pienākumu. Turklāt Komisija konstatē, ka no vēlāk saņemtās atļaujas turpināt darbību gan slēgšanas procesa laikā, gan pēc slēgšanas izriet, ka slēgšanas darbi joprojām atrodas izpildes posmā un ka tiem ir jābūt pabeigtiem līdz 2019. gada 30. maijam, un no tā izriet, ka Slovēnijas Republika nekādā ziņā nav izpildījusi direktīvas 14. pantā noteiktos pienākumus.

____________