Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 7. září 2017 Mykolou Janovyčem Azarovem proti rozsudku Tribunálu (šestého senátu) vydanému dne 7. července 2017 ve věci T-215/15, M. J. Azarov v. Rada Evropské unie

(Věc C-530/17 P)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek: Mykola Janovyč Azarov (zástupci: A. Egger a G. Lansky, advokáti)

Další účastnice řízení: Rada Evropské unie

Návrhová žádání účastníka řízení podávajícího kasační opravný prostředek

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatel“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil rozsudek Tribunálu ze dne 7. července 2017 ve věci T-215/15;

sám vydal konečné rozhodnutí tohoto právního sporu, a aby zrušil rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/3641 ze dne 5. března 2015, kterým se mění rozhodnutí 2014/119/SZBP o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, jakož i prováděcí nařízení Rady (EU) 2015/3572 ze dne 5. března 2015, kterým se provádí nařízení (EU) č. 208/2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, a aby uložil Radě náhradu nákladů vynaložených v rámci řízení před Tribunálem a Soudním dvorem;

podpůrně, pokud jde o návrh uvedený v bodě 2, aby věc vrátil k rozhodnutí Tribunálu a uložil mu přitom respektovat právní posouzení uvedené v rozsudku Soudního dvora s tím, že o nákladech řízení bude rozhodnuto později.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Navrhovatel uvádí následující důvody kasačního opravného prostředku:

Tribunál porušil článek 296 SFEU, jakož i článek 41 Listiny základních práv tím, že konstatoval, že Rada omezující opatření právně bezchybně odůvodnila. Rada důvody specificky a konkrétně dostatečně nevysvětlila.

Tribunál v rozporu s právem konstatoval, že Rada neporušila základní práva. Tribunál se, pokud jde o zásah do vlastnického práva, jakož i o zásah do svobody podnikání, dopustil nesprávného právního posouzení. V rozporu s právem vycházel zejména z toho, že opatření jsou vhodná a přiměřená. Krom toho se Tribunál dopustil procesních vad a porušil procesní práva.

Tribunál v rozporu s právem konstatoval, že Rada nezneužila své posuzovací pravomoci. Zaprvé, Tribunál neprovedl žádnou konkrétní kontrolu zaměřenou na žalobce. Zadruhé, Tribunál v rozporu s právem vychází z toho, že neexistence konkrétních důkazů je irelevantní.

Tribunál v rozporu s právem konstatoval, že Rada neporušila právo na řádnou správu. Právně chybná je zaprvé argumentace Tribunálu týkající se povinnosti Rady být nestranná. Tribunál zadruhé nesprávně posoudil rozsah povinnosti pečlivě zjistit skutkový stav. V této souvislosti je rovněž zřejmé porušení procesních práv žalobce.

Tribunál v rozporu s právem konstatoval, že se Rada nedopustila žádného „zjevně nesprávného posouzení“. Tribunál zaprvé pominul svoji povinnost přezkumu, pokud jde o napadený právní akt, tím, že nepřezkoumal postup, který vedl k přijetí napadeného právního aktu. Tribunál v rozporu s právem konstatoval, že Rada byla oprávněna se opírat jen o dopis Ukrajiny. Tribunál tím pominul povinnost Rady provést dodatečná šetření. Tribunál dále pominul dopady nejnovější judikatury Soudního dvora týkající se omezujících opatření. Krom toho Tribunál argumentuje převážně čistě politicky a pomíjí význam základních práv ve třetím státě.

____________

1 Úř. věst. 2015, L 62, s. 25.

2 Úř. věst. 2015, L 62, s. 1.