Language of document :

2017. szeptember 27-én benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Spanyol Királyság

(C-569/17. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: T. Scharf G. von Rintelen és I. Galindo Martín meghatalmazottak)

Alperes: Spanyol Királyság

Kereseti kérelmek

A Bíróság állapítsa meg, hogy a Spanyol Királyság – mivel nem fogadta el az ahhoz szükséges törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, hogy megfeleljen a lakóingatlanokhoz kapcsolódó fogyasztói hitelmegállapodásokról, valamint a 2008/48/EK és a 2013/36/EU irányelv és az 1093/2010/EU rendelet módosításáról szóló, 2014. február 4-i 2014/17/ЕU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek1 , vagy legalább is nem közölte az említett rendelkezéseket a Bizottsággal – nem teljesítette az említett irányelv 42. cikkének (1) bekezdéséből eredő kötelezettségeit;

az EUMSZ 260. cikk (3) bekezdésének értelmében kötelezze a Spanyol Királyságot arra, hogy a 2014/17/EU irányelvnek való megfeleléshez szükséges rendelkezések elfogadása, vagy mindenesetre a Bizottsággal való közlése kötelezettségének megszegését megállapító ítélet kihirdetésének napjától kezdődő hatállyal fizessen napi 105 991,60 EUR kényszerítő bírságot

a Spanyol Királyságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A tagállamok a 2014/17/EU irányelv 42. cikkének (2) bekezdése értelmében legkésőbb 2016. március 21-ig kötelesek elfogadni azokat a nemzeti intézkedéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a nemzeti jog megfeleljen az említett rendeletben foglalt kötelezettségeknek. Tekintettel arra, hogy a Spanyol Királyság nem közölte az irányelv elfogadását, a Bizottság úgy döntött, hogy a Bírósághoz fordul.

Keresetében a Bizottság azt kéri, hogy a Bíróság szabjon ki a Spanyol Királyságra napi 105 991,60 EUR összegű kényszerítő bírságot. E kényszerítő bírság összege a jogsértés súlyára és tartamára, valamint az elrettentő hatásra figyelemmel került kiszámításra az említett tagállam fizetési képességének függvényében.

____________