Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesverwaltungsgericht (Německo) dne 28. srpna 2017 – Milkiyas Addis v. Spolková republika Německo

(Věc C-517/17)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Bundesverwaltungsgericht

Účastníci původního řízení

Žalobce: Milkiyas Addis

Žalovaná: Spolková republika Německo

Předběžné otázky

Brání unijní právo členskému státu (zde Německu), aby při výkonu zmocnění podle čl. 33 odst. 2 písm. a) směrnice 2013/32/EU1 , případně podle čl. 25 odst. 2 písm. a) směrnice 2005/85/ES2 , který mu předcházel, zamítl jako nepřípustnou žádost o mezinárodní ochranu z důvodu, že již bylo v jiném členském státě (zde Itálii) přiznáno postavení uprchlíka, pokud forma této mezinárodní ochrany, zejména životní podmínky osob, kterým bylo přiznáno postavení uprchlíka, v tomto jiném členském státě, který již žadateli přiznal mezinárodní ochranu (zde v Itálii), nesplňuje požadavky článku 20 a násl. směrnice 2011/95/EU, aniž by však byla v rozporu s článkem 4 Listiny, případně článkem 3 EÚLP?

V případě kladné odpovědi na první otázku: Platí to i tehdy, jestliže osobám, kterým bylo přiznáno postavení uprchlíka, v členském státě, v němž k tomu došlo (zde Itálii),

a)    nejsou zabezpečovány žádné existenční potřeby, případně jim jsou v porovnání s jinými členskými státy zabezpečovány jen ve velmi omezeném rozsahu, ale není s nimi v tomto ohledu zacházeno jinak než se státními příslušníky dotčeného státu?

b)    jsou sice zabezpečena práva podle článku 20 a násl. směrnice 2011/95/EU, mají však fakticky těžší přístup k souvisejícím dávkám nebo k dávkám sítí rodinné politiky či občanské společnosti, které nahrazují nebo doplňují státní dávky?

Brání čl. 14 odst. 1 první věta směrnice 2013/32/EU nebo čl. 12 odst. 1 první věta směrnice 2005/85/ES, který mu předcházel, použití takové vnitrostátní právní úpravy, podle které neuskutečnění osobního pohovoru s žadatelem v případě, že rozhodující orgán na základě čl. 33 odst. 2 písm. a) směrnice 2013/32/EU, případně podle čl. 25 odst. 2 písm. a) směrnice 2005/85/ES, který mu předcházel, zamítl jako nepřípustnou žádost o azyl, nevede ke zrušení uvedeného rozhodnutí z důvodu tohoto pochybení, pokud měl žadatel v odvolacím řízení příležitost uvést všechny okolnosti svědčící proti rozhodnutí o nepřípustnosti a i s přihlédnutím k tomuto uvedení nebylo možné vydat v dané věci jiné rozhodnutí?

____________

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/32/EU ze dne 26. června 2013 o společných řízeních pro přiznávání a odnímání statusu mezinárodní ochrany (Úř. věst. L 180, s. 60).

2 Směrnice Rady 2005/85/ES ze dne 1. prosince 2005 o minimálních normách pro řízení v členských státech o přiznávání a odnímání postavení uprchlíka (Úř. věst. L 326, s. 13).