Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Bundesverwaltungsgericht (Germania) la 28 august 2017 – Milkiyas Addis/Republica Federală Germania

(Cauza C-517/17)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Bundesverwaltungsgericht

Părțile din procedura principală

Reclamant: Milkiyas Addis

Pârâtă: Republica Federală Germania

Întrebările preliminare

Dreptul Uniunii se opune ca, la transpunerea abilității conferite prin articolul 33 alineatul (2) litera (a) din Directiva 2013/32/UE1 sau prin dispoziția anterioară de la articolul 25 alineatul (2) litera (a) din Directiva 2005/85/CE2 , un stat membru (în speță, Germania) să respingă ca inadmisibilă o cerere de protecție internațională din cauza acordării statutului de refugiat într-un alt stat membru (în speță, Italia), atunci când regimul protecției internaționale, mai precis condițiile de trai ale refugiaților cu statut recunoscut în celălalt stat membru care a acordat solicitantului protecție internațională (în speță, Italia), nu îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 20 și următoarele din Directiva 2011/95/UE, fără a încălca însă articolul 4 din Carta drepturilor fundamentale sau articolul 3 din CEDO?

În cazul unui răspuns afirmativ la prima întrebare, acest lucru este valabil ?i atunci când, în statul membru în care li s-a recunoscut statutul de refugiat (în speță, Italia), persoanelor care au obținut statutul de refugiat

nu li se acordă prestații necesare traiului sau li se acordă astfel de prestații într-o măsură mult mai mică față de cele acordate în alte state membre, fără a fi tratate în această privință diferit în raport cu resortisanții acestui stat membru?

li se acordă drepturile prevăzute la articolul 20 și următoarele din Directiva 2011/95/UE, însă în practică este dificil accesul la prestațiile aferente acestor drepturi sau la asemenea prestații din partea rețelelor familiale sau a societății civile, care înlocuiesc sau completează prestațiile publice?

Articolul 14 alineatul (1) prima teză din Directiva 2013/32/UE sau dispoziția anterioară de la articolul 12 alineatul (1) prima teză din Directiva 2005/85/CE se opune aplicării unei dispoziții naționale potrivit căreia respingerea ca inadmisibilă a unei cereri de azil intervenită în cadrul exercitării abilitării conferite prin articolul 33 alineatul (2) litera (a) din Directiva 2013/32/UE sau prin dispoziția anterioară de la articolul 25 alineatul (2) litera (a) din Directiva 2005/85/CE, fără efectuarea interviului personal cu solicitantul nu duce la anularea deciziei din cauza lipsei interviului atunci când solicitantul are ocazia, în cadrul căii de atac, să prezinte toate circumstanțele care se opun unei decizii de inadmisibilitate, fără însă ca aceste elemente să poată conduce la modificarea pe fond a deciziei adoptate?

____________

1 Directiva 2013/32/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind procedurile comune de acordare și retragere a protecției internaționale (JO 2013, L 180, p. 60).

2 Directiva 2005/85/CE a Consiliului din 1 decembrie 2005 privind standardele minime cu privire la procedurile din statele membre de acordare și retragere a statutului de refugiat (JO 1985 L 326, p. 13, Ediție specială, 19/vol. 7, p. 242).