Language of document :

Жалба, подадена на 3 март 2017 г. от Кралство Испания срещу решението, постановено от Общия съд (пети състав) на 15 декември 2016 г. по дело T-808/14, Испания/Комисия

(Дело C-114/17 P)

Език на производството: испански

Страни

Жалбоподател: Кралство Испания (представител: M. J. García-Valdecasas Dorrego)

Друга страна в производството: Европейска комисия

Искания

Жалбоподателят иска от Съда:

да отмени Решение на Общия съд от 15 декември 2016 г. по дело T-808/14, Кралство Испания/Европейска комисия,

да отмени решение на Комисията от 1 октомври 2014 г. относно държавна помощ SA.27408 (C 24/2010, ex NN 37/2010, ex CP 19/2009), предоставена от Кралство Испания за въвеждане на наземна цифрова телевизия в отдалечени и слабо урбанизирани райони в Кастилия-Ла Манча,

да осъди ответника да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Грешка при прилагане на правото относно тълкуването на член 1 от спорното решение, преди изменението му, и относно принципите на добра администрация и на правна сигурност, доколкото Общият съд е приел, че този член се отнася и до доставянето на оборудване и че не предполага ново задължение за Кралство Испания.

Грешка при прилагане на правото относно контрола на държавите членки спрямо определянето и прилагането услуга от общ икономически интерес по отношение както на първия, така и на четвъртия критерий по решение Altmark Trans и Regirungspräsidum Magdebrug (C-280/00, EU:C:2003:415).

Грешка при прилагане на правото относно съдебния контрол за съвместимост на помощта съгласно член 107, параграф 3, буква в) ДФЕС, доколкото Общият съд е стигнал до извода, че спорната мярка е несъвместима с вътрешния пазар поради неспазването на принципа на технологична неутралност.

____________