Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 3. března 2017 Španělským královstvím proti rozsudku Tribunálu (pátého senátu) vydanému dne 15. prosince 2016 ve věci T-808/14, Španělsko v. Komise

(Věc C-114/17 P)

Jednací jazyk: španělština

Účastníci řízení

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek (navrhovatel): Španělské království (zástupkyně: M. J. García-Valdecasas Dorrego, zmocněnkyně)

Další účastnice řízení: Evropská komise

Návrhová žádání

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil rozsudek Tribunálu ze dne 15. prosince 2016 vydaný ve věci T-808/14, Španělské království v. Evropská komise;

zrušil rozhodnutí Komise ze dne 1. října 2014, týkající se státní podpory SA.27408 (C 24/2010) (ex NN 37/2010, ex CP 19/2009) poskytnuté Španělským královstvím na zavedení digitálního pozemního vysílání ve vzdálených nebo méně osídlených oblastech Kastilie-La Mancha;

uložil žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Nesprávné právní posouzení při výkladu článku 1 napadeného rozhodnutí před jeho změnou a v souvislosti se zásadami řádné správy a právní jistoty, spočívající v tom, že Tribunál dospěl k závěru, že se tento článek vztahuje i na dodávky zařízení a že pro Španělské království neznamená žádnou novou povinnost.

Nesprávné právní posouzení v souvislosti s dohledem nad členskými státy při definování a uplatňování služby obecného hospodářského zájmu, a to vzhledem k prvnímu i čtvrtému kritériu podle rozsudku Altmark Trans a Regirungspräsidum Magdebrug (C-280/00, EU:C:2003:415).

Nesprávné právní posouzení ohledně soudního přezkumu slučitelnosti podpory podle čl. 107 odst. 3 písm. c) SFEU, spočívající v tom, že Tribunál dospěl k závěru, že sporné opatření bylo neslučitelné s vnitřním trhem, protože bylo v rozporu se zásadou technologické neutrality.

____________