Language of document :

Appel iværksat den 3. marts 2017 af Kongeriget Spanien til prøvelse af dom afsagt af Retten (Femte Afdeling) den 15. december 2016 i sag T-808/14, Spanien mod Kommissionen

(Sag C-114/17 P)

Processprog: spansk

Parter

Appellant: Kongeriget Spanien (ved J. García-Valdecasas Dorrego, som befuldmægtiget)

Den anden part i appelsagen: Europa-Kommissionen

Appellanten har nedlagt følgende påstande

Rettens dom af 15. december 2016 i sag T-808/14, Kongeriget Spanien mod Europa-Kommissionen, ophæves.

Kommissionens afgørelse af 1. oktober 2014 om statsstøtte SA.27408 (C 24/2010, ex NN 37/2010, ex CP 19/2009) tildelt af Kongeriget Spanien til implementering af jordbaseret digital-tv i fjerntliggende og mindre urbaniserede områder i Castilla-La Mancha annulleres.

Europa-Kommissionens tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Anbringender og væsentligste argumenter

Der foreligger en retlig fejl med hensyn til fortolkningen af den omtvistede afgørelses artikel 1, før ændring heraf, og med hensyn til princippet om god forvaltningsskik og retssikkerhedsprincippet, for så vidt som Retten lagde til grund, at denne artikel også henviser til levering af udstyr, og at der ikke pålægges Kongeriget Spanien nogen ny forpligtelse.

Der foreligger en retlig fejl med hensyn til medlemsstaternes kontrol med definitionen og anvendelsen af en tjenesteydelse af almen økonomisk interesse både hvad angår det første og det fjerde kriterium i dom Altmark Trans og Regirungspräsidum Magdebrug (C-280/00, EU:C:2003:415).

Der foreligger en retlig fejl med hensyn til den retslige kontrol med, at støtten er forenelig med det indre marked, i overensstemmelse med artikel 107, stk. 3, litra c), TEUF, for så vidt som Retten konkluderede, at den omtvistede foranstaltning var uforenelig med det indre marked, idet princippet om teknologineutralitet ikke er overholdt.

____________