Language of document :

Hispaania Kuningriigi 3. märtsil 2017 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (viies koda) 15. detsembri 2016. aasta otsuse peale kohtuasjas T-808/14: Hispaania versus komisjon

(kohtuasi C-114/17 P)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Apellant: Hispaania Kuningriik (esindaja: M. J. García-Valdecasas Dorrego)

Teine menetlusosaline: Euroopa Komisjon

Apellandi nõuded

Tühistada Üldkohtu 15. detsembri 2016. aasta kohtuotsus T-808/14, Hispaania Kuningriik vs. Euroopa Komisjon;

tühistada komisjoni 1. oktoobri 2014. aasta otsus riigiabi SA 27408 (C 24/2010 (ex NN 37/2010, EX CP 19/2009)) kohta, mida Hispaania Kuningriik andis maapealse digitaaltelevisiooni kasutuselevõtuks Castilla-La Mancha äärealadel ja vähem linnastunud piirkondades;

mõista kohtukulud välja teiselt menetlusosaliselt.

Väited ja peamised argumendid

Õigusnormi rikkumine seoses vaidlusaluse otsuse artikli 1 tõlgendamisega enne selle muutmist ja seoses hea halduse ning õiguskindluse põhimõtetega osas, milles Üldkohus leiab, et kõnealune artikkel käsitleb ka varustuse tarnimist ja seetõttu, et see ei tekitanud Hispaania Kuningriigile ühtegi uut kohustust.

Õigusnormi rikkumine seoses liikmesriikide kontrolliga üldist majandushuvi pakkuva teenuse määratlemise ja rakendamise üle nii esimese kui ka neljanda kriteeriumi osas, mis tulenevad kohtuotsusest Altmark Trans ja Regirungspräsidum Magdebrug (C-280/00, EU:C:2003:415).

Õigusnormi rikkumine seoses kohtuliku kontrolliga abi kokkusobivuse osas vastavalt ELTL artikli 107 lõikele 3, kuna Üldkohus leiab, et vaidlusalune meede oli siseturuga kokkusobimatu tehnoloogilise neutraalsuse põhimõtte mittejärgimise tõttu.

____________