Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (piektā palāta) 2016. gada 15. decembra spriedumu lietā T-808/14 Spānija/Komisija 2017. gada 3. martā iesniedza Spānijas Karaliste

(lieta C-114/17 P)

Tiesvedības valoda – spāņu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Spānijas Karaliste (pārstāve – M. J. García-Valdecasas Dorrego)

Otra lietas dalībniece: Eiropas Komisija

Apelācijas sūdzības iesniedzējas prasījumi:

atcelt Vispārējās tiesas 2016. gada 15. decembra spriedumu lietā T-808/14, Spānijas Karaliste/Eiropas Komisija;

atcelt Komisijas 2014. gada 1. oktobra lēmumu par valsts atbalstu SA.27408 (C 24/2010) (ex NN 37/2010, ex CP 19/2009)), ko Spānijas Karaliste sniegusi digitālās televīzijas zemes apraides izvēršanai attālinātos un ne tik urbanizētos Kastīlijas-Lamančas apvidos;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Kļūda tiesību piemērošanā saistībā gan ar apstrīdētā lēmuma 1. panta interpretēšanu pirms tā grozījumiem, gan ar labas pārvaldības un tiesiskās noteiktības principiem, ko Vispārējā tiesa esot pieļāvusi, uzskatīdama, ka šis pants attiecas arīdzan uz aprīkojuma piegādi un ka tajā Spānijas Karalistei nav noteiktas nekādas jaunas saistības.

Kļūda tiesību piemērošanā saistībā ar kontroli pār to, kā dalībvalstis definē un piemēro vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumu, ņemot vērā gan pirmo, gan ceturto spriedumā Altmark Trans un Regirungspräsidum Magdebrug (C-280/00, EU:C:2003:415) noteikto kritēriju.

Kļūda tiesību piemērošanā saistībā ar tiesas kontroli pār atbalsta saderīgumu saskaņā ar LESD 107. panta 3. punktu, ko Vispārējā tiesa esot pieļāvusi, strīdīgo pasākumu par nesaderīgu ar iekšējo tirgu atzīdama tehnoloģiskās neitralitātes principa neievērošanas dēļ.

____________