Language of document :

Иск, предявен на 10 март 2017 година – Европейска комисия / Република България

(Дело C-130/17)

Език на производството: български

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: G. Wils, И. Залогин)

Ответник: Република България

Искания

- Да бъде установено, че Република България е нарушила задълженията си за изграждане на единно звено за контакт за обмен на електронни сертификати за достъп до биометрични данни в документите за самоличност както по Решение на Комисията С (2009) 7476 от 5 октомври 2009 за изменение на Решение на Комисията C (2008) 8657 за установяване на политика за предоставяне на удостоверения съгласно техническите спецификации към стандартите за отличителните знаци за сигурност и биометричните данни в издавани от държавите-членки паспорти и документи за пътуване, така и по Решение на Комисията С (2011) 5478 от 4 август 2011 г. за изменение на Решение на Комисията C (2002) 3069 за определяне на техническите спецификации за единния формат на разрешителните за пребиваване на граждани на трети държави.

- Република България да бъде осъдена да заплати съдебните разноски.

Правни основания и главни доводи

Република България не е осигурила изграждането на единно звено за контакт за обмен на електронни сертификати за достъп до биометрични данни в документите за самоличност и по този начин е нарушила задълженията си по горепосочените Решения на Комисията.

____________