Language of document :

Žaloba podaná dne 10. března 2017 – Evropská komise v. Bulharská republika

(Věc C-130/17)

Jednací jazyk: bulharština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: G. Wils, I. Zalogin)

Žalovaný: Bulharská republika

Návrhová žádání žalobkyně

určit, že Bulharská republika nesplnila svou povinnost ke zřízení jediného kontaktního místa pro výměnu elektronických certifikátů pro přístup k biometrickým údajům v dokladech totožnosti podle rozhodnutí Komise C(2009)7476 ze dne 5. října 2009, kterým se mění rozhodnutí Komise (C( 2008) 8657 v konečném znění), kterým se stanoví certifikační politika požadovaná v rámci technických specifikací norem pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech vydávaných členskými státy a rozhodnutí Komise C(2011) 5478 ze dne 4. srpna 2011, kterým se mění rozhodnutí Komise C(2002)3069, kterým se stanoví technické specifikace pro jednotný vzor povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích států;

uložit Bulharské republice náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Bulharská republika tím, že nezajistila zřízení jediného kontaktního místa pro výměnu elektronických certifikátů pro přístup k biometrickým údajům v dokladech totožnosti, nesplnila své povinnosti, které pro ni vyplývají z výše uvedených rozhodnutí Komise.

____________