Language of document :

10. märtsil 2017 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Bulgaaria Vabariik

(kohtuasi C-130/17)

Kohtumenetluse keel: bulgaaria

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: G. Wils ja I. Zalogin)

Kostja: Bulgaaria Vabariik

Hageja nõuded

Tuvastada, et Bulgaaria Vabariik ei ole täitnud enda kohustust luua ühtne kontaktpunkt isikut tõendavate dokumentide biomeetrilistele andmetele ligipääsuks vajalike elektrooniliste sertifikaatide vahetamiseks vastavalt komisjoni 5. oktoobri 2009. aasta otsusele K(2009) 7476, millega muudetakse komisjoni otsust K(2008) 8657, millega nähakse ette liikmesriikides väljaantavate passide ja reisidokumentide turvaelementide ja biomeetria standardeid käsitlevatele tehnilistele kirjeldustele vastav sertifitseerimispoliitika, ja komisjoni 4. augusti 2011. aasta otsusele K(2011) 5478, millega muudetakse komisjoni otsust K(2002) 3069, millega nähakse ette ühtse elamisloavormi tehnospetsifikaat kolmandate riikide kodanike jaoks;

mõista kohtukulud välja Bulgaaria Vabariigilt.

Väited ja peamised argumendid

Bulgaaria Vabariik ei ole loonud ühtset kontaktpunkti isikut tõendavate dokumentide biomeetrilistele andmetele ligipääsuks vajalike elektrooniliste sertifikaatide vahetamiseks ja on rikkunud sellega eespool nimetatud kahest komisjoni otsusest tulenevaid kohustusi.

____________