Language of document :

Prasība, kas celta 2017. gada 10. martā – Eiropas Komisija/Bulgārijas Republika

(lieta C-130/17)

Tiesvedības valoda – bulgāru

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – G. Wils un I. Zalogin)

Atbildētāja: Bulgārijas Republika

Prasītājas prasījumi:

atzīt, ka Bulgārijas Republika nav izpildījusi savu pienākumu attiecībā uz vienota kontaktpunkta izveidi elektronisko sertifikātu apmaiņai, lai piekļūtu personu apliecinošu dokumentu biometrijas datiem saskaņā ar Komisijas 2009. gada 5. oktobra Lēmumu C(2009) 7476, ar kuru groza Komisijas Lēmumu C(2008) 8657, ar kuru izveido sertifikātu politiku, kā prasīts tehniskajās specifikācijās drošības elementu un biometrijas standartiem dalībvalstu izdotās pasēs un ceļošanas dokumentos, un saskaņā ar Komisijas 2011. gada 4. augusta Lēmumu C(2011) 5478, ar kuru groza Komisijas Lēmumu C(2002) 3069, ar ko izveido tehniskās specifikācijas trešo valstu valstspiederīgo uzturēšanās atļauju vienotajam formātam;

piespriest Bulgārijas Republikai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Bulgārijas Republika nav nodrošinājusi vienota kontaktpunkta izveidi elektronisko sertifikātu apmaiņai, lai piekļūtu personu apliecinošu dokumentu biometrijas datiem, un tādējādi nav izpildījusi iepriekš minētajos Komisijas lēmumos paredzētos pienākumus.

____________