Language of document :

Преюдициално запитване от Monomeles Protodikeio Athinon (Гърция), постъпило на 7 март 2017 г. — O.L./P.Q.

(Дело C-111/17)

Език на производството: гръцки

Запитваща юрисдикция

Monomeles Protodikeio Athinon (Гърция)

Страни в главното производство

Ищец: O.L.

Ответник: P.Q.

Преюдициален въпрос

Как следва да се тълкува понятието „обичайно местопребиваване“ по смисъла на член 11, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 2201/2003 относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност в случай на дете в кърмаческа възраст, което поради случайно събитие или непреодолима сила е родено в място, различно от мястото, което родителите, упражняващи съвместно родителската отговорност по отношение на него, са имали намерение да установят като негово обичайно местопребиваване и впоследствие задържано незаконосъобразно от единия от родителите си в държавата, в което е родено или е отведено в трета страна? По-специално дали във всички случаи физическото присъствие е необходимо и очевидно предварително условие за установяване на обичайното местопребиваване на лице, и по-конкретно новородено?

____________