Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 7. martā iesniedza Monomeles Protodikeio Athinon (Grieķija) – OL/PQ

(lieta C-111/17)

Tiesvedības valoda – grieķu

Iesniedzējtiesa

Monomeles Protodikeio Athinon (Grieķija)

Pamatlietas puses

Prasītājs: OL

Atbildētāja: PQ

Prejudiciālais jautājums

Kā ir jāinterpretē jēdziens “parastā dzīvesvieta” Regulas (EK) Nr. 2201/2003 1 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi laulību lietās un lietās par vecāku atbildību 11. panta 1. punkta izpratnē zīdaiņa gadījumā, kurš apstākļu sakritības vai force majeur dēļ ir piedzimis citā vietā, nekā tā, kurā viņa vecāki, kas kopīgi īsteno vecāku atbildību pār viņu, bija paredzējuši viņam kā parasto dzīvesvietu, un kuru no tā brīža viens no vecākiem ir nelikumīgi aizturējis viņa piedzimšanas valstī, vai kurš ticis aizvests uz trešo valsti? Precīzāk – vai fiziska klātbūtne jebkurā gadījumā ir nepieciešamais un acīmredzamais priekšnoteikums, lai noteiktu personas, un it īpaši jaundzimušā, parasto dzīvesvietu?

____________

1 OV 2003, L 338, 1.lpp.