Language of document :

Преюдициално запитване от High Court of Justice (Chancery Division) (Обединеното кралство), постъпило на 8 март 2017 г. — Teva UK Ltd, Accord Healthcare Ltd, Lupin Ltd, Lupin (Europe) Ltd, Generics (UK) Limited (извършващо търговска дейност под наименованието „Mylan“)/Gilead Sciences Inc.

(Дело C-121/17)

Език на производството: английски

Запитваща юрисдикция

High Court of Justice (Chancery Division)

Страни в главното производство

Жалбоподатели: Teva UK Ltd, Accord Healthcare Ltd, Lupin Ltd, Lupin (Europe) Ltd, Generics (UK) Limited (извършващо търговска дейност под наименованието „Mylan“)

Ответник: Gilead Sciences Inc.

Преюдициални въпроси

Какви са критериите, за да се установи дали „продуктът е защитен с основен патент, който е в сила“ по смисъла на член 3, буква а) от Регламент № 469/20091 ?

____________

1 Регламент (EО) № 469/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 година относно сертификата за допълнителна закрила на лекарствените продукти (OВ L 152, 2009 г., стр. 1).