Language of document :

Odvolanie podané 22. marca 2017: Gascogne Sack Deutschland GmbH a Gascogne S.A. proti rozsudku Všeobecného súdu (tretia rozšírená komora) z 10. januára 2017 vo veci T-577/14, Gascogne Sack Deutschland a Gascogne/Európska únia

(vec C-146/17 P)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľky: Gascogne Sack Deutschland GmbH, Gascogne S.A. (v zastúpení: F. Puel a E. Durand, avocats)

Ďalší účastníci konania: Európska únia zastúpená Súdnym dvorom Európskej únie, Európska komisia

Návrhy odvolateliek

Odvolateľky navrhujú, aby Súdny dvor:

čiastočne zrušil napadnutý rozsudok doručený prostredníctvom e-Curia právnym zástupcom odvolateliek 16. januára 2017, ktorým Všeobecný súd síce uznal porušenie primeranej lehoty na rozhodnutie vo veciach, v ktorých boli vydané rozsudky zo 16. novembra 2011, Groupe Gascogne/Komisia (T-72/06) a Sachsa Verpackung/Komisia (T-79/06), a existenciu majetkovej a nemajetkovej ujmy spôsobenej odvolateľkám v dôsledku porušenia primeranej lehoty, avšak Únii uložil nezodpovedajúcu a neúplnú náhradu takto spôsobenej ujmy,

vydal na základe svojej neobmedzenej právomoci konečné rozhodnutie o finančnej náhrade majetkovej a nemajetkovej ujmy odvolateliek v súlade s návrhmi odvolateliek,

zaviazal žalovanú na náhradu trov konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

V rámci prvého odvolacieho dôvodu Gascogne tvrdí, že Všeobecný súd sa tým, že nepriznal náhradu majetkovej ujmy, ktorá vznikla pred 30. májom 2011 s odôvodnením, že nemôže rozhodovať ultra petita, dopustil zjavne nesprávneho posúdenia pri výklade a uplatňovaní tejto zásady.

V rámci druhého odvolacieho dôvodu Gascogne tvrdí, že Všeobecný súd si tým, že rozhodol, že za východiskový bod majetkovej ujmy na účely výpočtu tejto ujmy vezme okamih stanovený spoločnosťou Gascogne spätne na základe neprimeranej dĺžky, ktorú odhadovala na 30 mesiacov, ale ktorú Všeobecný súd odhadol na 20 mesiacov, a nahradil majetkovú ujmu, ktorá vznikla spoločnosti Gascogne za obdobie 6 mesiacov, hoci výslovne rozhodol, že vzniknutá majetková ujma spočíva v platbe nákladov na bankovú záruku za obdobie, ktoré zodpovedá prekročeniu primeranej lehoty (teda za obdobie 20 mesiacov), formálne protirečil a nevyvodil dôsledky z vlastných záverov.

V rámci tretieho odvolacieho dôvodu Gascogne tvrdí, že Všeobecný súd tým, že použil inú metódu výpočtu majetkovej ujmy, než akú pôvodne predložili odvolateľky, pričom odvolateľky sa nemohli k dôsledkom tejto metódy výpočtu vyjadriť, porušil právo na obhajobu.

V rámci štvrtého odvolacieho dôvodu odvolateľky tvrdia, že Všeobecný súd sa tým, že rozhodol, že nemôže poskytnúť náhradu vzniknutej nemajetkovej ujmy, ktorej výška by sa zdala príliš vysoká v pomere k pokute uloženej Európskou komisiou, a to s odôvodnením, že podľa judikatúry súd Únie nemôže úplne alebo čiastočne spochybniť sumu pokuty z dôvodu nedodržania primeranej lehoty, dopustil neprávneho právneho posúdenia pri výklade a uplatňovaní uvedenej judikatúry.

V rámci piateho odvolacieho dôvodu odvolateľky tvrdia, že Všeobecný súd tým, že nevyhovel návrhu na náhradu spôsobenej nemajetkovej ujmy s odôvodnením, že priznanie náhrady požadovanej odvolateľkami by vzhľadom na svoju výšku viedlo k spochybneniu výšky pokuty, ktorá im bola uložená, hoci ustanovenia článku 256 ods. 1 a článku 340 druhého odseku ZFEÚ majú práve za cieľ umožniť každému žalobcovi, ktorému európske inštitúcie spôsobili škodu, požadovať náhradu škody na Všeobecnom súde, porušil ustanovenia článku 256 ods. 1 a článku 340 druhého odseku ZFEÚ a právo na účinný prostriedok nápravy a zbavil ich užitočného účinku.

V rámci šiesteho odvolacieho dôvodu Gascogne tvrdí, že Všeobecný súd si tým, že priznal náhradu vo výške 5 000 eur z titulu spôsobenej nemajetkovej ujmy, hoci po prvé uviedol, že náhrada nemajetkovej ujmy nemôže ani čiastočne spochybňovať výšku pokuty uloženej Komisiu, a po druhé výslovne uznal existenciu nemajetkovej ujmy spôsobenej odvolateľkám, ktorú bolo potrebné nahradiť vzhľadom na „rozsah nedodržania primeranej lehoty“ a na „efektívnosť prejednávanej žaloby“, formálne protirečil.

V rámci siedmeho odvolacieho dôvodu odvolateľky tvrdia, že Všeobecný súd tým, že bez uvedenia dôvodov rozhodol, že konštatovanie porušenia primeranej lehoty na rozhodnutie je s ohľadom na predmet a závažnosť tohto porušenia dostatočné na nápravu tvrdeného zásadu do dobrej povesti a že odškodnenie vo výške 5 000 eur predstavuje primeranú náhradu spôsobenej nemajetkovej ujmy, porušil povinnosť odôvodnenia.

____________