Language of document :

Tužba podnesena 10. ožujka 2017. – Europska komisija protiv Republike Poljske

(predmet C-127/17)

Jezik postupka: poljski

Stranke

Tužitelj: Europska komisija (zastupnici: J. Hottiaux i W. Mölls)

Tuženik: Republika Poljska

Tužbeni zahtjev

Komisija od Suda zahtijeva da:

utvrdi da je Republika Poljska povrijedila svoje obveze iz članaka 3. i 7. Direktive Vijeća 96/53/EZ od 25. srpnja 1996. o utvrđivanju najvećih dopuštenih dimenzija u unutarnjem i međunarodnom prometu te najveće dopuštene mase u međunarodnom prometu za određena cestovna vozila koja prometuju unutar Zajednice1 u vezi s točkama 3.1. i 3.4. Priloga I. toj direktivi, time što od prijevoznika zahtijeva posjedovanje posebnih dozvola za korištenje pojedinih javnih cesta;

naloži Republici Poljskoj snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Komisija Republici Poljskoj prigovara da je promet vozila s najvećim dopuštenim osovinskim opterećenjem od 10 t (osovina bez pogona) odnosno 11,5 t (pogonska osovina) u skladu s točkama 3.1. i 3.4. Priloga I. Direktivi 96/53/EZ ograničen na gotovo 97 % javnih cesta koje se nalaze na području Poljske, što povređuje članak 3. te direktive. To ograničenje proizlazi iz kombinacije dvaju čimbenika i to:

1. okolnosti da su samo ceste koje su dio transeuropske prometne mreže (TEN-T) i pojedine druge nacionalne ceste otvorene za promet vozila s najvećim dopuštenim osovinskim opterećenjem od 11,5 t (članak 41. stavak 2. Zakona o javnim cestama [Ustawa o drogach publicznych]), te

2. nužnosti posjedovanja posebne dozvole za promet na drugim cestama (članak 64. i sljedeći Zakona o prometu na cestama [Ustawa Prawo o ruchu drogowym]).

Komisija Republici Poljskoj nadalje prigovara da je pogrešno protumačila članak 7. Direktive. Republika Poljska smatra da njezine odredbe državi članici omogućavaju da ograničenjem prometa vozila s opterećenjem pogonske osovine od 11,5 t odstupi od općeg načela postavljenog u članku 3. te direktive. Iako su u članku 7. stavku 2. navedeni konkretni primjeri za to kada promet može biti zakonito ograničen (gradovi, mala sela ili osobito vrijedna područja u pogledu zaštite prirode), pritom je ipak riječ o ograničenjima koja vrijede samo za pojedine ceste ili građevinske objekte na određenim dijelovima ceste. Prema Komisijinu mišljenju, država članica se ne može razumno pozivati na mogućnost uvođenja iznimki kako bi odgovarajućim iznimkama obuhvatila gotovo 97% svoje cestovne mreže.

Osim toga se prema članku 64. stavku 1. Zakona o prometu na cestama2 , za vozila, kako bi mogla prometovati na cestama koje nisu dio TEN-T-a odnosno na gotovo 97 % javnih cesta, mora zatražiti i pribaviti posebna dozvola nadležnih tijela, što sa sobom nosi sljedeće poteškoće:

složene upravne formalnosti koje zahtijevaju stupanje u kontakt s različitim upravnim tijelima,

zemljopisno područje valjanosti dozvole je ograničeno, što prijevoznike prisiljava da za svaku rutu općenito zatraže nekoliko dozvola;

vrijeme i troškovi koji su potrebni za pribavljanje dozvole.

Naposljetku, u skladu s člankom 64. stavkom 2. Zakona o prometu na cestama, dozvole kategorije IV. za korištenje nacionalnim cestama vozilima s (pogonskim) osovinskim opterećenjem od 11,5 t ne mogu se koristiti za prijevoz djeljivog tereta.

Direktiva 96/53/EZ ne dopušta nikakvo slično ograničavanje ili otežavanje slobode prometa za vozila. Poduzetnik koji ne prihvaća te uvjete, podlijegat će zabrani prometa na cestama. Takvo uređenje povređuje članak 3. Direktive 96/53/EZ, koji zahtjevima koji su u njemu postavljeni sprečava da države članice u svojim područjima u prekograničnom prometu „odbiju ili zabrane” upotrebu vozila koja zadovoljavaju granične vrijednosti u pogledu mase koje su određene u Prilogu I. toj direktivi.

____________

1 SL 1996., L 235, str. 59. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 7., svezak 7., str. 51.)

2 Objava Predsjednika Sejma Republike Poljske od 30. kolovoza 2012. o proglašenju konsolidirane verzije Zakona o prometu na cestama (Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o ruchu drogowym) (Dz. U. 2012., t. 1137.)