Language of document :

2017. március 10-én benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Lengyel Köztársaság

(C-127/17. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: lengyel

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: J. Hottiaux és W. Mölls)

Alperes: Lengyel Köztársaság

Kereseti kérelmek

A Bizottság azt kéri, hogy a Bíróság

állapítsa meg, hogy a Lengyel Köztársaság azáltal, hogy a szállítmányozási vállalkozásokkal szemben megköveteli, hogy bizonyos közutak használatához speciális engedélyekkel rendelkezzenek, nem tett eleget a szóló, 1996. június 25-i 96/53/EK tanácsi irányelvnek1 az irányelv I. melléklete 3.1. és 3.4. pontjával összefüggésben értelmezett 3. és 7. cikkéből eredő kötelezettségeinek;

a Lengyel Köztársaságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A Bizottság azt kifogásolja, hogy a Lengyel Köztársaság a 96/53/EK irányelv I. melléklete 3.1. és 3.4. pontjában meghatározott, 10 t (nem hajtott tengely), illetve 11,5 t (hajtott tengely) legnagyobb megengedett tengelyterhelésű járművek forgalmát a Lengyelország területén található közutak közel 97%-án korlátozza, ami sérti az irányelv 3. cikkét. Ez a korlátozás két tényező együtthatásából ered, mégpedig:

1. abból a körülményből, hogy csak a transzeurópai közlekedési hálózat (TEN-T) részét képező utakon, valamint egyes országutakon megengedett a 11,5 t legnagyobb megengedett tengelyterhelésű járművek forgalma (a közutakról szóló törvény [Ustawa o drogach publicznych] 41. cikkének (2) bekezdése), valamint

2. abból a követelményből, hogy a más utakon való közlekedéshez speciális engedély szükséges (a közúti közlekedésről szóló törvény [Ustawa Prawo o ruchu drogowym] 64. és azt követő cikkei).

A Bizottság továbbá azt kifogásolja, hogy a Lengyel Köztársaság tévesen értelmezte a 96/53/EK irányelv 7. cikkét. A Lengyel Köztársaság szerint az irányelv rendelkezései lehetővé teszik a tagállamok számára, hogy a 11,5 t tengelyterhelésű járművek forgalmának korlátozásával az irányelv 3. cikkében meghatározott általános elv alól kivételt tegyenek. Igaz, hogy a 7. cikk (2) bekezdése konkrét példákat ad arra, hogy a forgalom jogszerűen milyen esetekben korlátozható (városokban, kisebb falvakban vagy természetvédelmi szempontból különös jelentőséggel bíró területeken), de olyan korlátozásokról van szó, amelyek csupán egyes utakra vagy bizonyos útszakaszok egyes közúti műtárgyaira vonatkoznak. A Bizottság véleménye szerint valamely tagállam nem hivatkozhat észszerűen a kivételek alkalmazásának lehetőségére ahhoz, hogy az úthálózatának közel 97%-ára kiterjessze az adott kivételt.

Ezenkívül a közúti közlekedésről szóló törvény2 64. cikkének (1) bekezdése szerint ahhoz, hogy a járművek a TEN-T részét nem képező utakon, vagyis a közutak közel 97%-án közlekedhessenek, speciális engedélyt kell szerezni az illetékes hatóságtól, ami az alábbi nehézségekkel jár:

bonyolult hivatali formalitások, amelyek szükségessé teszik a kapcsolatfelvételt több közigazgatási hatósággal;

az engedély földrajzi hatálya korlátozott, ami arra kényszeríti a szállítmányozási vállalkozást, hogy minden útvonalra több engedélyt kérjen;

az engedély megszerzésére fordított idő és költségek.

Végül a közúti közlekedésről szóló törvény 64. cikkének (2) bekezdése szerint a 11,5 t tengelyterhelésű járművek országút-használatára kiadott IV. kategóriás engedélyek nem használhatók fel osztható rakományok szállítására.

A 96/53/EK irányelv nem teszi lehetővé a gépjárművek szabad mozgásának ilyen mértékű korlátozását vagy megnehezítését. Arra a vállalkozásra, amely nem ért egyet azzal, hogy e kötelezettségeknek alávesse magát, közúti közlekedési tilalom vonatkozik. Egy ilyen szabályozás sérti a 96/53/EK irányelv 3. cikkét, amelynek rendelkezései szerint a tagállamok a területükön „nem utasíthatják el vagy tilthatják meg” a nemzetközi forgalomban az olyan járművek használatát, amelyek az I. mellékletben megállapított tömeg-határértékekkel összhangban vannak.

____________

1 HL 1996. L 235., 59. o.; magyar nyelvű különkiadás 7. fejezet, 2. kötet, 478. o.

2 A Lengyel Köztársaság Szejmje elnökének a közúti közlekedésről szóló törvény egységes szerkezetbe foglalt változatáról szóló, 2012. augusztus 30-i közleménye (Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o ruchu drogowym) (Dz. U. 2012, 1137. szám).